ThinkTank2020: Collaborations have already been initated

ThinkTank2020

‘’I’ve learned a lot during the sessions and watched closely how other entrepreneurs are doing and I have come to surprising discoveries’’, says Peter Strijk. ‘’You always think: the way you do it yourself is the right way, isn’t it? It really gave me new insights, and so I came into contact with Cosun and we started extracting. The desired result has not yet been achieved, but perhaps in the future. Other entrepreneurs do things slightly differently and that is interesting to see and hear.”

Peter Strijk, founder of Dutch Soy, attended the three sessions organized by The Protein Cluster in collaboration with Denktank2020 of Oost NL at the end of last year and early this year, as part of FOOD2020. In these sessions, the proteins themselves, the possible applications and their marketing were discussed. Since Dutch Soy grows soy locally in the Netherlands, participating in this ThinkTank was a good match.

Edamame, soy from Dutch soil

‘’ ’Dutch Edamame'. We chose this name because it sounds a lot more positive than soy. We have noticed that soy has a negative image in the Netherlands. We grow everything in the Netherlands and we do this well-regulated. The most important thing for us now is that the soy has been planted April/May and can be harvested again in August. The majority is organic. Even when organic produce come from other countries, people sometimes raise their doubts and that is not the case with us. It is a pure product, people can see it grow themselves.”

‘’I’ve learned to look with different eyes’’

‘’The ThinkTank meetings helped me to take a different look at processes within our company. I enjoy taking a look at others in their company. You come across new things and gain different insights. I really miss this now because of the corona crisis and I hope that this will all be possible soon. Of course there are also online tours and appointments, but that is different. The smell, the feeling and the environment do so much with your experience. I really learn a lot from that. For example, we were allowed to take a look in the kitchen at Stegeman. We know Stegeman mainly as meat producer, but what I found very surprising there is the fact that they also look to a future with less meat and it’s alternatives. Perhaps in the future we can look together to develop a snack with soy.”

Quality per grower still very different

“The challenge for us is to increase the quality per grower somewhat, which differs still much. Our growers are not far from each other and they have the same type of soil, so that can’t be the difference. However, soy is also not an onion or potato. Soy is a new crop in the Netherlands, so some research is still needed. There are differences per grower and thus we will continue to investigate how we can improve quality. We have not been in the business for that long, so it’s nice to explore the possibilities.”

Collaborations

Peter looks back with pleasure on the ThinkTank sessions: “I met very nice people, all with their own expertise. This can lead to great collaborations, some of which have already been started up. However, the current corona crisis has put a lot on the back burner. We also had nice test field collaborations, but they are also on hold. This is quite an exciting time and needs some attention. I have agreed with several contacts that we will be in touch again in June to see how things are going then.”

“People are going to buy much more locally and that is positive”

“Because of the corona crisis, we now consult with colleagues a lot by having video calls. We work from home and I don't think we'll be in the office this season. We discuss what we should pay attention to, what is coming and what we are going to do. We have supplies that have to be delivered from Japan and Argentina and that is a bit of a problem now. We hope everything is here in time.”

“Also the food chain is a bit different currently. There are many local initiatives, although the Netherlands is an export-dependent country. Right now, much more attention is being paid to which companies and initiatives can be 'supported' locally; there is customer goodwill.”

Starting new initiatives

“Fortunately, I am very positive and we work in the food sector together with retail therefore and we don't notice a difference at the moment. Our customers are still there and we are also starting up some new initiatives, including a nice collaboration with a large supermarket. Unfortunately, I can’t say anything about that yet. Together with other parties we are also thinking of possibilities on the processing of our product in, for example, soups or sauces. The aftermath of the corona pandemic will take a while, but I think that this stimulates consumer to buy more locally. That's good news for our company too.”

 

Become a Foodvalley Protein Cluster Member

Dutch Soy is a Foodvalley Protein Cluster Member. Also interested in becoming a Foodvalley Protein Cluster Member and being part of the Foodvalley business and innovation network? Get connected!

Denktank2020: Samenwerkingen zijn al opgestart

Denktank2020

“Tijdens de sessies heb ik veel geleerd en goed gekeken naar hoe andere ondernemers het doen en daar komen verrassende dingen uit”, vertelt Peter Strijk. ‘’Je denkt altijd: zoals je het zelf doet gaat het toch goed? Het heeft me echt nieuwe inzichten gegeven, zo ben ik in contact gekomen met Cosun en zijn we gaan extraheren. Daar is nog niet het gewenste resultaat uit gekomen, maar wellicht in de toekomst. Andere ondernemers doen het toch net even anders en dat is interessant om te zien en horen.”

Peter Strijk, oprichter van Dutch Soy, was eind vorig jaar en begin dit jaar aanwezig bij de drie sessies die The Protein Cluster organiseerde in samenwerking met Denktank2020 van Oost NL, als onderdeel van FOOD2020. In deze sessies kwamen de eiwitten zelf, de mogelijke toepassingen en de vermarkting ervan aan bod. Aangezien Dutch Soy lokaal in Nederland soja teelt was deelnemen aan deze Denktank een goede match.

Edamame, soja van Nederlandse bodem

“ 'Dutch Edamame'. We hebben voor deze naam gekozen omdat dit een stuk positiever klinkt dan soja. We merken dat soja een negatief imago heeft in Nederland. We telen alles in Nederland en we doen dit goed gereguleerd. Wat nu voor ons het belangrijkste is dat in april/mei de soja weer de grond in is gegaan en er in augustus weer geoogst kan gaan worden. Het grootste gedeelte is bio. Als bio uit een ander land komt trekt men toch hun twijfels nog weleens en dat is bij ons niet aan de orde. Het is een puur product, mensen kunnen het zelf zien groeien.”

“Ik leer met andere ogen kijken”

“De Denktank bijeenkomsten hebben eraan bijgedragen dat ik eens met andere ogen ga kijken naar processen binnen ons bedrijf. Ik vind het prettig om bij anderen in hun bedrijf een kijkje te nemen. Zo kom je ook weer nieuwe dingen tegen en tot andere inzichten. Dit mis ik nu door de coronacrisis wel echt en ik hoop dan ook dat dit straks allemaal weer kan. Er zijn natuurlijk ook online rondleidingen en afspraken maar dat is toch anders. De geur, je gevoel en de omgeving doen zoveel met je beleving. Daar leer ik echt van. Zo mochten we een kijkje in de keuken nemen bij Stegeman. We kennen Stegeman vooral als vleesmaker, maar wat ik daar erg verrassend vond was dat ook zij kijken naar een toekomst met minder vlees en alternatieven. Wellicht kunnen we in de toekomst eens samen kijken naar een snack met soja.”

Kwaliteit per teler nog heel verschillend

“Voor ons is de uitdaging om de kwaliteit per teler wat te verhogen, die is nu nog heel verschillend. Onze telers zitten hemelsbreed niet ver bij elkaar vandaan dus het gaat om dezelfde grondsoort, daar kan het verschil niet in zitten. Maar het is ook geen ui of aardappel. Soja is een nieuwe teelt in Nederland en dus is er nog wat onderzoek nodig. De verschillen per teler zijn er en we gaan verder uitzoeken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren. We zijn nog niet zolang bezig, dus dat is ook heel leuk om te ontdekken.”

Samenwerkingen

Peter kijkt met veel plezier terug op de kennissessies: “Ik heb hele leuke mensen ontmoet, allemaal met hun eigen expertise. Daar kunnen mooie samenwerkingen uit ontstaan en die zijn deels al opgestart maar je merkt nu toch ook dat door de coronacrisis veel op een laag pitje staat. We hadden ook mooie proefveld-samenwerkingen maar die liggen nu stil. Dit is toch wel even een spannende tijd en behoeft een pas op de plaats. Ik heb met verschillende contacten afgesproken dat we in juni weer contact hebben om te kijken hoe het dan gaat.”

“Mensen gaan veel meer lokaal kopen en dat is positief”

“Vanwege de coronacrisis overleggen we met collega’s nu veel door te videobellen. We werken vanuit huis en ik denk niet dat we dit seizoen nog op kantoor komen. We bespreken wel met elkaar waar we op moeten letten, wat eraan komt en wat we gaan doen. We hebben spullen die aangeleverd moeten worden uit Japan en Argentinië en dat is nu toch een beetje behelpen. We hopen dat alles er op tijd is.

Ook in de voedselketen gaat het allemaal een beetje anders, er zijn veel lokale initiatieven, al is Nederland wel een exportafhankelijk land. Juist nu wordt er veel meer gekeken naar welke bedrijven en initiatieven men lokaal kan ‘steunen’; er is een gunfactor.”

Starten van nieuwe initiatieven

“Gelukkig ben ik heel positief en werken wij in de foodsector samen met de retail en merken we er momenteel weinig van. Onze afnemers zijn er nog wel en daarnaast zijn we bezig met wat nieuwe initiatieven op te starten. Waaronder een mooie samenwerking met een grote supermarkt maar daar kan ik nu nog niks over zeggen. We denken ook met andere partijen na over de verwerking van ons product in bijvoorbeeld soepen of sausen. De nasleep van deze coronatijd zal nog wel even duren maar ik denk wel dat dit alles stimuleert om meer lokaal te kopen voor consumenten. Dat is goed nieuws ook voor ons bedrijf.”

Meer informatie over de Denktanks, FOOD2020 of Oost NL, neem dan contact op met Maaike Büchner, via 06-28 909 181 of maaike.buchner@oostnl.nl.

 

Word Foodvalley Protein Cluster Member

Dutch Soy is een Foodvalley Protein Cluster Member. Ook geïnteresseerd om een Foodvalley Protein Cluster Member te worden en deel uit te maken van het Foodvalley business en innovatie netwerk? Word lid!

tpc logo large
Confidental Infomation