Sustainability expert Harry Aiking: “We need an immediate drop in the production of animal protein”

We need to reduce the production of animal protein and so keep less livestock in intensive production systems. That's what Harry Aiking, emeritus senior lecturer at the Free University Amsterdam and one of the country’s first sustainability experts says. At the recent Foodvalley Protein Summit he received a certificate for his 25 years of groundbreaking research into vegetable proteins.

Cancelling large construction projects, reducing the motorway maximum speed to 100 kilometers per hour and using substantially different feedstuffs for farmed animals. These examples, just some of the measures being taken by the Dutch government to limit nitrogen emissions, are causing a great deal of concern.

Nitrogen cycle

Aiking is not impressed: "I have been saying for a long time that accelerating the nitrogen cycle – a direct result of the high production and consumption of protein – is a greater driver of climate problems than carbon. We see these results not just in climate change and the loss of biodiversity, but also in the overweight epidemic. In Western countries, we consume almost twice as much protein as we need."

From healthy to sustainable

Aiking should know, because he has been researching food sustainability for more than 25 years. In the early eighties he left his job as a cancer researcher for a position at the Institute for Environmental Studies (IVM) at the Free University Amsterdam.

Aiking researched how to show consumers how healthy or unhealthy a foodstuff is. His work for the National Council for Agricultural Research (NRLO) in 1995 was the first step towards the traffic light system that has been in place in the United Kingdom since 2013 as a voluntary measure by companies. The step from healthy to sustainable is small, because there is a lot of overlap between the two. Eating less meat, for example, is healthy and also sustainable," he says. "So when the NWO asked us to design a programme to make the food supply more sustainable, we came to the conclusion that protein is central to the problem and the solution.

Profetas

The sustainability expert became coordinator of the programme, which was named Profetas. Between 1999 and 2005, some 50 researchers in the project studied the possibilities and impact of a diet with more vegetable and less animal protein. "Our hypothesis was that such a pattern was more sustainable, technically feasible and socially acceptable. The results were published in a book that is still for sale and, 15 years after publication, is just as convincing and relevant."

National protein strategy

Aiking, who retired five years ago, still has his hands full with the publicity that the book brings. "We get a lot of foreign film crews here," he chuckles. The sustainability expert is also involved in developing a vision of how the Netherlands views sustainable protein production and consumption, and what this means for the parties involved, from farmer to manufacturer, retailer and consumer. "Like other EU member states, we must submit our national strategy to the European Commission by the end of 2020, as a further elaboration of a joint plan.”

Foodvalley Protein Summit

Harry Aiking was one of the speakers at the Foodvalley Protein Summit on 17 October 2019.

This article is part one of a pair. Part two will be published on 19 December 2019.

Duurzaamheidsexpert Harry Aiking: “De productie van dierlijk eiwit moet snel omlaag”

We moeten de productie van dierlijk eiwit verlagen en dus minder vee houden in intensieve productiesystemen. Dat zegt Harry Aiking, emeritus hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en duurzaamheidsexpert van het eerste uur. Aiking ontving tijdens de Foodvalley Protein Summit een oorkonde voor 25 jaar grensverleggend onderzoek naar plantaardige eiwitten.

Bouwprojecten die worden stilgelegd. Een verlaging van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur op de snelweg. Ander voer voor de veestapel. De maatregelen van de Nederlandse overheid om de stikstofuitstoot te beperken houden de gemoederen flink bezig.

Stikstofkringloop

Aiking is er niet van onder de indruk: “Ik zeg al langer dat versnelling van de stikstofkringloop – dus de hoge productie en consumptie van eiwit - nog meer dan die van koolstof, een belangrijke aanjager is van problemen. Denk aan de klimaatveranderingen en verlies aan biodiversiteit, maar ook aan de overgewichtepidemie. In westerse landen consumeren we bijna twee keer zoveel eiwit als we nodig hebben.”

Eiwit is voor mens en dier de belangrijkste, zo niet enige, manier om stikstof op te nemen. Het is na koolstof (48%) en zuurstof (30%) in drooggewicht het derde element in ons lichaam (8%), en prominent aanwezig in bijvoorbeeld ons DNA. “Eiwit bevat zeker zoveel calorieën als koolhydraten. Daarnaast spelen er bij dierlijke producten nog zaken als het aanjagen van zoönoses en, via intensieve productie, antibioticaresistentie,” aldus Aiking.

Van gezond naar duurzaam
Aiking kan het weten, want hij doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de verduurzaming van voedsel. Begin jaren tachtig verruilde hij zijn baan als kankeronderzoeker voor een functie bij het Instituut voor Milieustudies (IVM) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aiking onderzocht hoe je voor consumenten inzichtelijk kan maken hoe gezond of ongezond een voedingsmiddel is. Zijn werk voor de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) in 1995 vormde de eerste aanzet tot het stoplichtsysteem dat sinds 2013 bestaat in het Verenigd Koninkrijk als vrijwillige maatregel door bedrijven. De stap van gezond naar duurzaam is klein, want er zit veel overlap tussen die twee. Minder vlees eten bijvoorbeeld is gezond, en ook duurzaam,” zegt hij. “Dus toen we van NWO de vraag kregen om een programma te ontwerpen om de voedselvoorziening duurzamer te maken, zijn we tot de conclusie gekomen dat eiwit een cruciale rol speelt.”

Profetas

De duurzaamheidsexpert werd coördinator van het initiatief, dat de naam Profetas kreeg. Tussen 1999 en 2005 bestudeerden zo’n 50 onderzoekers in het project de mogelijkheden voor en impact van een voedingspatroon met meer plantaardig en minder dierlijk eiwit. “Onze hypothese was dat zo’n patroon duurzamer was, technisch haalbaar en sociaal acceptabel.” De resultaten verschenen in een boek dat nog steeds te koop is en vijftien jaar na dato volop in de belangstelling staat."

Nationale eiwitstrategie

Aiking, inmiddels vijf jaar met pensioen, heeft nog steeds zijn handen vol aan de publiciteit die het boek oplevert. “We krijgen hier nogal wat buitenlandse filmploegen over de vloer,” grinnikt hij. De duurzaaamheidsexpert is ook betrokken bij de ontwikkeling van een visie op hoe Nederland aankijkt tegen duurzame eiwitproductie en –consumptie, en wat dit betekent voor de partijen die erbij betrokken zijn, van boer tot fabrikant, retailer en consument. “Net als andere EU-lidstaten moeten we onze nationale strategie eind 2020 inleveren bij de Europese Commissie, als nadere uitwerking van een gezamenlijk plan.”

Foodvalley Protein Summit

Harry Aiking was een van de sprekers tijdens de Foodvalley Protein Summit op 17 oktober 2019.

Dit artikel is deel 1 in een tweeluik. Deel twee verschijnt op 19 december 2019.

Confidental Infomation