Subsidy for collaboration in the food chain: ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.’

Collaboration is the key to success, whether you are working on moving towards a circular economy in your sector, creating personalized sports nutrition or whether you are working on the robotization of production processes. The core of the SME Innovation for Top Sectors (MIT) subsidy is just that. With MIT R&D subsidy, it is possible to receive up to €350.000 for joint R&D projects involving two or more SMEs for the development of new products, services or production processes using industrial research or experimental development. Thus, reach out to the Foodvalley-network (or somewhere else) for a partner, and apply for this subsidy for your innovation!

Subsidy amount

The maximum amount of subsidy is €350.000 per project, with a maximum of €175.000 per partner. The MIT R&D grant covers 35% of the total project costs. Examples of costs which are eligible for this subsidy are personnel costs, material costs, subcontractor-costs, (external) test- and research costs and depreciation costs.

Requirements

In order to apply for the MIT R&D grant, at least two Dutch SMEs have to work on collaborative industrial research and/or experimental development. The involved project partners carry their own technological and financial risk in the development, and all partners are involved in the commercialisation of the resulting product, service or process. Projects earn extra points if the consortium contains a cross-over of different Top Sectors, e.g. agrifood and ICT. The innovation has to be completed within two years after the project commenced.

Extra budget for sustainable animal products

The Dutch Government has made extra budget available in 2020 for projects aimed at sustainable animal products. Projects improving the sustainability of animal projects anywhere in the supply chain (from farmer to retail) are eligible for this subsidy.

Application procedure

Applications for the MIT subsidy have to be submitted at the regional or domestic authority, depending on the location and activities of the project. Applications are evaluated and ranked based on quality, and the level of competition is high. The evaluation criteria are tightened since 2020. Applications can be submitted between June 11 and September 10, 2020.

Do you need help with finding a partner or with writing an application? Please reach out to Céline Huiskamp from Subsidiefocus via mail or 06-47928531.

 

Subsidie voor samenwerking in de voedselketen: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

Samenwerking is vaak de sleutel tot succes, of je nou bezig bent met de realisatie van  circulaire economie binnen jouw keten, het ontwikkelen van gepersonaliseerde sportvoeding of met de robotisering van productieprocessen. De kern van de subsidieregeling  MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) ligt exact in het verrichten van deze activiteiten. Binnen de MIT R&D regeling is het mogelijk om als samenwerkingsverband tot €350.000 subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling of vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Kijk daarom binnen het Foodvalley netwerk (of daarbuiten) naar een geschikte samenwerkingspartner voor uw innovatieplannen en vraag samen subsidie aan voor uw ontwikkelproject!

Subsidiehoogte

Per project kun je maximaal €350.000 subsidie verkrijgen. Elke deelnemer kan maximaal €175.000 subsidie ontvangen. De subsidie zal maximaal 35% van de subsidiabele projectkosten bedragen. Voorbeelden van kosten die in aanmerking komen zijn: eigen uren, materiaalkosten, inhuur derden, (externe) test- en onderzoekskosten en afschrijvingskosten.

Voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen doen voor de MIT R&D samenwerkingsregeling moeten minimaal twee mkb-partijen samen industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkelingen uitvoeren. Het eindproduct moet voor eigen rekening en risico worden ontwikkeld en uiteindelijk vermarkt worden met gezamenlijke profijt. Extra punten kunnen verkregen worden indien sprake is van samenwerkingsverbanden tussen partijen uit verschillende Topsectoren waarin innovatieve producten worden ontwikkeld; bijvoorbeeld agrifood in combinatie met ICT. Een project heeft een maximale doorlooptijd van 2 jaar.

Extra budget voor duurzame dierlijke producten

De overheid heeft in 2020 extra budget beschikbaar gesteld voor projecten die aansluiten bij het subthema duurzame, dierlijke producten. Projecten die bijdragen aan het beter vermarkten van duurzamere dierlijke producten of aan het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder komen onder dit subthema in aanmerking.

Aanvraagproces

De MIT subsidie kan bij de verschillende regionale loketten of bij het landelijke MIT loket worden ingediend, afhankelijk van de locatie en de activiteiten binnen uw project. De ingediende aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit en de concurrentie is groot. Vanaf 2020 zijn de beoordelingsrichtlijnen aangescherpt. De subsidie kan worden aangevraagd van 11 juni tot en met 10 september.

Wilt u hulp bij het zoeken naar een partner of bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met Céline Huiskamp van Subsidiefocus via mail of 06-47928531.

 

Confidental Infomation