Robots in agrifood can do almost anything

Applying modern technology

Robots in de agrifood kunnen bijna alles

Toepassing moderne technologie

 

The Robotti agricultural robot, developed by Wageningen University & Research and AGROINTELLI, was national news in early August. The device can independently monitor and hoe crops. “Robots can weed, pick and package more efficiently,” say Rick van de Zedde and Bram Veldhuisen of Wageningen University & Research. What else can the current generation of agrifood robots do? The researchers answer 5 questions.

Robots

What makes Robotti so special?
“The Robotti, developed by AGROINTELLI, is actually a self-driving tractor without a cab. At Wageningen University & Research we are investigating what additional functionality would be useful in practice. For example a camera system (that we have developed) for monitoring crops, a hoe or a seed drill. A robot works more consistently than people and, thanks to its low weight, causes relatively little soil compaction. But before the Robotti can weed among the plants, its artificial intelligence must learn to distinguish the weeds from the crop. What we are doing with Robotti, we are also doing with other agrifood robots: by combining large data sets and artificial intelligence we ensure that robots work more precisely and efficiently. Whether it is identifying disease in crops using drones, inspecting plant structures for automatic fruit harvesting, analyzing animal behavior with cameras, or rapid external 3-D inspection of potato tubers.”

Wageningen

What makes Wageningen University & Research so special in the field of robotics?
“We are one of the few organizations in the world that uses robotics and artificial intelligence in the agrifood chain, from plant cultivation to quality control and packaging. In addition, having specialized in detection systems, we know that the more data you have, the smarter your robots need to be. Our approach is also different: we do not start from what is technologically possible, but look at challenges in the market and where and how robot technology can offer a solution. Robots only have added value if they can do something better, faster or more efficiently than people.”

Slowly

Despite technological progress, robots are still rarely used in agrifood. Why is that?
“From a single, well-functioning, experimental robot to serial production of commercial robots is a big step. Robust components are needed that function effectively, reliably and quickly in any situation. This certainly applies when used in the agrifood chain, where crops naturally vary in size, color and hardness. Moreover, a substantial investment is required to upscale to industrial production levels. But these challenges also offer opportunities for new ways of doing business. One example is where the first users of a robot get a stake in the company, an approach that supports and stimulates bringing the product to market.”

Get acquainted…

Can companies get to know your robots yet?
“Certainly. On 26 September, during a Business Day at the Wageningen University & Research Campus, robot technology will be the key subject, with lectures and live demonstrations of robots and drones, including Robotti. Visitors will hear about the latest developments and possibilities around plant cultivation, shelf-life measurement after harvest, and animal health. Companies that want to become acquainted with robot technology or who want to collaborate with us in research and development are very welcome.”

…or participate?

Can companies participate in projects?
“We are always searching for companies that want to participate. For example, in the ongoing development of applications for agricultural robots. For the European project, agROBOfood, we are looking for manufacturers and other research institutions to work on the use of robots to increase productivity in the agrifood chain. And, in the Augmented Reality project, we would like to collaborate with companies interested in robot technology for greenhouses, for example to help employees better determine the health and ripeness of crops.”

Business Day and Projects

More information about the Business Day and Wageningen University & Research projects:

Wageningen University & Research is part of Foodvalley, the Dutch agrifood ecosystem.

 

 

Landbouwrobot Robotti, ontwikkeld door Wageningen University & Research en AGROINTELLI, was begin augustus landelijk nieuws. Het apparaat kan zelfstandig gewassen monitoren en schoffelen. “Robots kunnen efficiënter wieden, plukken en verpakken”, zeggen Rick van de Zedde en Bram Veldhuisen van Wageningen University & Research. Wat kan de huidige generatie agrifoodrobots nog meer? De onderzoekers geven antwoord op 5 vragen.

Robots

Wat maakt Robotti zo speciaal?
“De Robotti, ontwikkeld door AGROINTELLI, is feitelijk een zelfrijdende trekker zonder cabine. Bij Wageningen University & Research onderzoeken we welke extra functionaliteiten zinvol zijn in de praktijk. Bijvoorbeeld een camerasysteem dat we hebben ontwikkeld voor de monitoring van gewassen, een schoffel of een zaaimachine. Een robot werkt constanter dan mensen en dankzij zijn lage gewicht veroorzaakt hij relatief weinig bodemverdichting. Maar voor de Robotti tussen de planten kan wieden moet hij via kunstmatige intelligentie leren om het onkruid van het gewas te onderscheiden.

Wat we bij Robotti doen, doen we ook bij andere agrifoodrobots: met veel data en het gebruik van kunstmatige intelligentie zorgen we ervoor dat robots steeds preciezer en efficiënter gaan werken – of het nu gaat om het herkennen van ziektes in gewassen met drones, analyse van de opbouw van een plant om vruchten automatisch te oogsten, het analyseren van dierengedrag met camera’s of snelle uitwendige 3-D-inspectie van aardappelknollen.”

Wageningen

Wat maakt Wageningen UR zo bijzonder als het om robotica gaat?
“Wereldwijd zijn we een van de weinige organisaties die robotica en kunstmatige intelligentie toepassen in de agrifoodketen, van plantenteelt tot kwaliteitscontrole en verpakken. Daarbij hebben we ons gespecialiseerd in detectiesystemen, waarbij geldt: hoe meer data, des te slimmer de robots. Ook onze aanpak is anders. We werken niet zoals vanuit wat er technologisch allemaal kan, maar kijken in de eerste plaats naar uitdagingen in de markt en waar en hoe robottechnologie uitkomst kan bieden. Robots hebben alleen toegevoegde waarde als ze iets beter, sneller of efficiënter kunnen dan mensen.”

Langzaam

Ondanks de technologische vooruitgang worden robots in agrifood nog maar weinig gebruikt. Hoe komt dat?
“Van één goedwerkende experimentele robot naar een seriematige productie van commerciële robots, dat is een hele stap. Er zijn robuuste onderdelen nodig om onder alle omstandigheden goed en snel te kunnen functioneren. Dat geldt zeker bij toepassing in de agrifoodketen, met producten die van nature variëren in grootte, kleur en hardheid. Bovendien is voor de ontwikkeling van een seriematige productie een forse investering nodig. Deze situatie biedt ook kansen voor nieuwe manieren van zaken doen. Er zijn voorbeelden waarbij de eerste gebruikers van een robot een aandeel krijgen in het bedrijf. Zo’n werkwijze stimuleert de sprong naar de markt.”

Kennismaken…

Kunnen bedrijven al kennismaken met jullie robots?
“Jazeker, op 26 september, tijdens een Business Day van Wageningen University & Research op Wageningen Campus, komt robottechnologie nadrukkelijk aan bod tijdens lezingen en live demonstraties van robots en drones. Ook Robotti komt in actie. We vertellen bezoekers over de mogelijkheden bij plantenteelt, houdbaarheidsmetingen na de oogst en diergezondheid. Bedrijven die willen kennismaken met robottechnologie of die in research & development met ons willen samenwerken, zijn van harte welkom.”

…of meedoen?

Kunnen bedrijven meedoen in projecten?
“We zijn altijd op zoek naar bedrijven die willen meedoen. Bijvoorbeeld bij het verder ontwikkelen van toepassingen voor landbouwrobots. Voor het Europese project agROBOfood zoeken we producenten en andere onderzoeksinstellingen om met inzet van robots de productiviteit in de agrifoodketen te vergroten. En bij het project Augmented Reality werken we graag samen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in robottechnologie voor kassen, bijvoorbeeld om medewerkers te helpen de gezondheid en rijpheid van gewassen beter te bepalen.”

Business Day en projecten

Meer informatie over de Business Day en projecten van Wageningen University & Research:

Wageningen University & Research maakt deel uit van Foodvalley, het agrifoodecosysteem in Nederland.

 

WUR Business Day

Come to the inspiring day on Wageningen Campus

WUR Business Day

De inspirerende dag op Wageningen Campus bijwonen?

Confidental Infomation