Protix opens the largest insect factory in the world

Whether it’s for their popular OERei™, sustainable fish feed or Flytilizer™ soil improver, Protix grow insects on residual streams from the food industry and process them into a variety of products. In July 2019, the pioneering company opened the world’s largest insect factory. "The transition to a circular economy requires a broad, open mind," says founder Kees Aarts.

Not fish but insects

The Protix story starts in 2009, during a vacation in Mozambique. Aarts, a McKinsey consultant at the time, goes diving and is shocked at how few fish he finds in some places; probably due to overfishing. “Too much fish ends up as animal feed. Why don't we make animal feed out of insects instead of fish, "he thinks, lying on the beach.

Low CO2 footprint

A few months later he founded Protix together with partner Tarique Arsiwalla. Their mission: to contribute significantly to a sustainable food system by creating food ingredients from insects. "Insects have a low CO2 footprint, grow quickly, and have extremely short reproduction cycles," explains Aarts. "And they easily convert low-value materials, such as residual streams from the food industry, into high-quality nutrients."

Sustainable fish food

Barely ten years later, the entrepreneurs are the driving force behind two ultra-modern insect factories, in Dongen and Bergen op Zoom. They grow insects, on residual streams from nearby companies, in accordance with strict European food safety standards such as GMP+ and SecureFeed. High-quality proteins and fats are extracted from the insects and processed into raw materials used primarily in fish feed, animal feed and pet food. Protix owns the brands Friendly Fish (farmed fish fed with insect proteins instead of fish meal), OERei (eggs from chickens that eat live insects) and Bloosom (an organic soil improver). "Our products are key ingredients for customers in almost 20 countries worldwide," says Aarts.

Circular economy

With the opening of the factory in Bergen op Zoom – with a processing capacity of more than 60,000 tonnes of residual flows per year – Protix has upped its capacity by a factor of 15. "We are living proof that what we are doing is valued, necessary, and making a serious contribution to the circular economy." If it is up to Aarts, this is just the beginning. "Within two years we will have large production facilities in other countries and our customer base will be truly global."

Working together

Pioneers like Protix cannot do without structural collaboration, says Aarts. “From product development to regulatory lobbying, we do everything together with our partners: Rabobank, Wageningen University & Research and the HAS University of Applied Sciences for example, but also companies such as Bühler, Hendrix Genetics and Nutreco.”

Cooperation is also crucial to achieving a circular economy, the entrepreneur emphasizes: "We must move towards a global network, in which each party treats everything that it passes on to the next link in the chain as a piece of itself."

Broad vision of sustainability

This requires a broad, open vision of sustainability, a philosophy that Aarts calls footprintarianism. “Still, too often, we judge what others are doing as either right or wrong. For example, a vegetarian does not eat meat; some vegetarians can make meat eaters feel guilty. But these meat eaters might travel by aircraft much less often than the vegetarian and so might have a significantly smaller CO2 footprint. “We need to turn that negative attitude into a constructive conversation about what each of us can contribute to the circular economy. Only then will we all, working together, actually bring about change", he says. "There is a footprintarian ‘hiding’ in every person, we just need to address each other positively."

Protix opent grootste insectenfabriek ter wereld

Op weg naar een circulaire economie

Van het populaire OERei™ tot duurzaam visvoer en Flytilizer™ bodemverbeteraar: bij Protix laten ze insecten groeien op reststromen van de voedingsmiddelenindustrie en verwerken ze die tot allerlei producten. Het pioniersbedrijf opende half juli de grootste insectenfabriek ter wereld. “De overgang naar een circulaire economie vraagt om een brede, open blik,” zegt oprichter Kees Aarts.

Geen vis maar insecten

Het verhaal van Protix begint in 2009, tijdens een vakantie in Mozambique. Aarts, in die tijd nog consultant bij McKinsey, gaat duiken en is geschokt over hoe weinig vis hij op sommige plekken aantreft, waarschijnlijk het gevolg van overbevissing. “Te veel vis eindigt als diervoeder. Waarom maken we geen diervoeder met insecten in plaats van vis”, bedenkt hij op het strand.

Lage CO2-voetafdruk

Een paar maanden later richt hij samen met compagnon Tarique Arsiwalla het bedrijf Protix op. De missie: bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem door ingrediënten uit insecten te verwerken. “Insecten hebben een lage CO2-voetafdruk, ze groeien snel en planten zich in korte tijd voort”, legt Aarts uit. “En ze kunnen laagwaardige materialen, zoals reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, omzetten in hoogwaardige voedingsstoffen.”

Duurzaam visvoer

Amper tien jaar later staan de ondernemers aan het hoofd van twee ultramoderne insectenfabrieken, in Dongen en Bergen op Zoom. Ze kweken er insecten op reststromen afkomstig van bedrijven in de buurt, conform strenge Europese voedselveiligheidsnormen, zoals GMP+ en SecureFeed. Uit de insecten worden hoogwaardige eiwitten en vetten gehaald en verwerkt tot grondstoffen voor bijvoorbeeld visvoer, veevoer en voer voor huisdieren. Protix voert de merken Friendly Fish (kweekvis gevoerd met insecteneiwitten in plaats van vismeel), OERei (eieren van kippen die levende insecten eten) en Bloosom (een organische bodemverbeteraar). “Onze producten gaan naar afnemers in bijna 20 landen wereldwijd”, aldus Aarts.

Circulaire economie

Met de opening van de insectenfabriek in Bergen op Zoom – goed voor de verwerking van meer dan 60.000 ton reststromen per jaar – vervijftienvoudigt Protix zijn productiecapaciteit. “We bewijzen hiermee ons bestaansrecht en leveren hiermee een serieuze bijdrage aan de circulaire economie.” Als het aan de ondernemer ligt, blijft het hier zeker niet bij. “Over twee jaar hebben we ook in andere landen grote productiefaciliteiten en bedienen we afnemers over de hele wereld.”

Samenwerking insectenfabriek

Een pionier als Protix kan niet zonder structurele samenwerking, zegt Aarts. “Van productontwikkeling tot het lobbyen voor regelgeving, we doen alles samen met partners; Rabobank, Wageningen University & Research en de Hogere Agrarische School (HAS) bijvoorbeeld, maar ook bedrijven als Bühler, Hendrix Genetics, en Nutreco.”

Samenwerking is ook cruciaal om te komen tot een circulaire economie, benadrukt de ondernemer: “We moeten toe naar een wereldwijd netwerk waarin elke partij alles wat hij doorgeeft aan de volgende ketenschakel behandelt als een stukje van zichzelf.”

Brede visie op duurzaamheid

Dat vraagt om een brede, open visie op duurzaamheid, een filosofie die Aarts tot ‘footprintarianisme’ heeft gedoopt. “We hebben nu nog te vaak oordelen over wat anderen goed of fout doen. Een vegetariër bijvoorbeeld eet geen vlees en dat kan een ander een schuldgevoel geven. Terwijl die misschien wel minder vaak op vliegvakantie gaat dan de vegetariër en daarmee ook duurzaam bezig is. Die negatieve houding moeten we ombuigen tot een constructief gesprek over wat elk van ons kan bijdragen aan de circulaire economie. Pas dan brengen we met zijn allen daadwerkelijk veranderingen teweeg”, zegt hij. Aarts: “In elk mens schuilt een footprintariër, als we elkaar er maar positief op aanspreken.”

Foodvalley Member

Protix cooperates with members of Foodvalley, including Wageningen University & Research. Want to know more about this company?

Foodvalley Member

Protix werkt samen met leden van Foodvalley, waaronder Wageningen University & Research. Meer weten over dit bedrijf?

Confidental Infomation