New Foodvalley NL Board gets going: "The Netherlands is too small for what we can do."

To put the Foodvalley ecosystem on the international map and so increase the impact and influence of innovative food companies in the Netherlands. That is the ambition of the new Board of Foodvalley NL, according to the new Chairman Edith Schippers.

The Netherlands is a global leader in agrifood, its knowledge institutions and companies internationally renowned for their learning, skill and innovative power, according to Schippers: "We also excel in cooperation: in our country, businesses large and small know how to find each other, both within and outside of public-private initiatives.”

World food issues

According to the new chairman, it is important that agrifood businesses in our country increase the impact of what they do. "Dutch knowledge and skills are crucial to solving today's world food issues," Schippers emphasizes. "The world's population is growing and the demand for high-quality protein is increasing, putting increasing pressure on agricultural land and water availability. If we want people to have enough healthy and tasty food, in the future, we rapidly need to find some innovative solutions. With this approach, we also have a revenue model in our hands that will secure the future of ‘The Netherlands BV’.

Increasing strength

Dutch agrifood companies can significantly increase their international impact through Foodvalley. "Foodvalley has regional roots, but has grown into an ecosystem connecting all kinds of parties at a national level," says Schippers. "It is up to us, as the Board, to put Foodvalley on the international map and provide what it needs to grow further. Because the Netherlands is too small for what we can do together."

Edith Schippers, former Dutch Minister of Health, Welfare and Sport, is President of DSM Nederland professionally, and fulfils her function as Chairman of the Board of Foodvalley NL in a personal capacity. She succeeds Bert Roetert, who held this position since the end of 2012.

Other boardmembers

Together with the following board members, she is at the helm of Foodvalley NL:

Isabel Boerdam

"How do we bring about the transition to more plant-based nutrition in the Netherlands, and can we play an exemplary role in this internationally? Foodvalley NL is the catalyst that can accelerate this movement. Effective communication is crucial here, a challenge I am happy to accept."

Isabel Boerdam is the founder of De Hippe Vegetariër, the largest vegetarian blog in the Netherlands. She launched the National Week without Meat, in the Netherlands, and is the founder of the communication agency Green Food Lab.

Rens Buchwaldt

"One of the challenges in Foodvalley is to continuously stimulate and strengthen the connection and interaction between knowledge and application, thus increasing the impact of our ecosystem. At Wageningen University & Research we are committed to the idea of Finding Answers Together, and to realizing the full potential of Foodvalley2030."

Rens Buchwaldt is a member of the Executive Board of Wageningen University & Research, responsible for the Finance, Business and Services portfolio.

Peter Drenth

“Together with Foodvalley NL we connect research with business. Knowledge, for example on sustainable food production, becomes available for application and offers new opportunities for entrepreneurs. And it is precisely this knowledge that is necessary if we are to have a future-proof food supply and future-proof farming. As a member of the board of Foodvalley NL, this will be a key focus for me.''

Peter Drenth is a member of the Provincial Executive of Gelderland, responsible for agriculture, nature and landscape, biodiversity and the Foodvalley2030 programme.

Maud Hulshof

"How can Foodvalley NL contribute to international ambitions for sustainable and healthy food and strengthen expertise in agrifood worldwide? And how can we best facilitate and stimulate companies, knowledge institutions, NGOs and talent in our region to these ends? As a board member, I am happy to facilitate such a translation."

Maud Hulshof is a Wageningen City Councilor responsible for Finance, Economy, Participation and Greenery.

Arjen van Tunen

"To establish a solid foundation for the creation of new opportunities for innovations in the agrifood sector. That is my ambition as a board member of Foodvalley NL."

Arjen van Tunen is director of the Wageningen agrobiotech company KeyGene.

About Foodvalley NL

The Foodvalley ecosystem, with Foodvalley NL in Wageningen accelerates innovation and business growth by linking companies, from startup to multinational, with the best expertise, facilities, knowledge suppliers and potential partners. Driven by the economy and the demands of the business community, four innovation themes will be central in the coming years: Circular Agriculture, Food & Health, Protein Transition, and Smart & Digital Technology. These themes are also part of the Foodvalley 2030 program.

Nieuw bestuur Foodvalley NL van start

Het Foodvalley ecosysteem internationaal op de kaart zetten en de slagkracht van innovatieve voedingsmiddelenbedrijven in Nederland vergroten. Dat is de ambitie van het nieuwe bestuur, aldus Edith Schippers, bestuursvoorzitter van Foodvalley NL.

Nederland loopt wereldwijd voorop in agrifood, met kennisinstellingen en bedrijven die internationaal bekend staan om hun kennis, kunde en innovatiekracht, aldus Schippers: “We blinken bovendien uit in samenwerking. Grote en kleine ondernemingen in ons land weten elkaar te vinden, al dan niet in publiek-private initiatieven.”

Wereldvoedselvraagstukken

Volgens het nieuwe bestuur is het zaak dat agrifoodbedrijven in ons land de impact van wat ze doen vergroten. “Nederlandse kennis en kunde zijn cruciaal bij het oplossen van de wereldvoedselvraagstukken”, benadrukt Schippers. “De wereldbevolking groeit, de vraag naar hoogwaardig eiwit neemt toe, en landbouwgronden staan net als de watervoorziening onder druk. Willen we dat mensen in de toekomst genoeg, gezond en lekker kunnen eten, dan moeten we met innovatieve oplossingen komen. We hebben hiermee meteen een verdienmodel in handen dat we de komende jaren kunnen uitbouwen.”

Slagkracht vergroten

Nederlandse agrifoodbedrijven kunnen hun slagkracht via Foodvalley aanzienlijk vergroten. “Foodvalley heeft regionale wortels, maar is uitgegroeid tot een ecosysteem dat op nationaal niveau partijen met elkaar verbindt”, zegt Schippers. “Aan ons als bestuur de uitdaging Foodvalley internationaal op de kaart te zetten en verder te laten groeien. Want Nederland is te klein voor wat we allemaal kunnen.”

Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is in het dagelijks leven President van DSM Nederland en vervult haar functie als bestuursvoorzitter van Foodvalley NL op persoonlijke titel. Zij volgt Bert Roetert op, die deze functie vanaf eind 2012 bekleedde.

Andere bestuursleden

Samen met de volgende bestuursleden staat zij aan het roer van Foodvalley NL:

Isabel Boerdam

“Hoe bewerkstelligen we de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon in Nederland, en vervullen we internationaal een voorbeeldrol? Foodvalley NL is de katalysator die deze beweging in een stroomversnelling kan brengen. Doeltreffende communicatie is hierbij cruciaal, een uitdaging die ik graag op me neem.”

Isabel Boerdam is oprichter van De Hippe Vegetariër, de grootste vegetarische blog van Nederland. Ze lanceerde de Nationale Week zonder Vlees in Nederland en is oprichter van communicatiebureau Green Food Lab.

Rens Buchwaldt

“Een van de uitdagingen voor Foodvalley is om de verbinding en interactie tussen kennis en toepassing continu te prikkelen en te versterken, en daarmee de impact van ons ecosysteem nog groter te maken. Bij Wageningen University & Research zetten we in op Finding Answers Together en dat geldt zeker ook voor het realiseren van Foodvalley2030.”

Rens Buchwaldt is lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en verantwoordelijk voor de portefeuille Finance, Business en Services.

Peter Drenth

“Met Foodvalley NL maken we de verbinding tussen onderzoek en bedrijven. Kennis, bijvoorbeeld over duurzame productie van voedingsmiddelen, komt hiermee beschikbaar voor de praktijk en dat biedt nieuwe kansen voor ondernemers. Toepasbare kennis is noodzakelijk voor een toekomstbestendige voedselvoorziening en een toekomstbestendig boerenbedrijf. Daar maak ik mij als bestuurslid van Foodvalley NL sterk voor.”

Peter Drenth is gedeputeerde bij de Provincie Gelderland en is onder meer verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit en het programma Foodvalley2030.

Maud Hulshof

“Hoe kan Foodvalley NL bijdragen aan de internationale ambities rond duurzame en gezonde voeding, en de agrifood-expertise wereldwijd versterken? En hoe kunnen we bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en talent in onze regio vanuit deze gedachte het beste faciliteren en stimuleren? Als bestuurslid maak ik graag de vertaalslag.”

Maud Hulshof is wethouder in Wageningen en in die functie verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Participatie en Groen.

Arjen van Tunen

“Op basis van een stevig fundament nieuwe kansen creëren voor innovaties in agrifood. Dat is mijn ambitie als bestuurslid van Foodvalley NL.”

Arjen van Tunen is directeur van agrobiotech bedrijf KeyGene in Wageningen.

 

Over Foodvalley NL

Het Foodvalley ecosysteem met Foodvalley NL in Wageningen, versnelt innovatie en groei van bedrijven door bedrijven, van start-up tot en met multinational, te koppelen aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners. Economisch gedreven en vraaggestuurd vanuit het bedrijfsleven staan de komende jaren vier innovatiethema’s centraal: Circulaire Landbouw, Voeding & Gezondheid, Eiwittransitie, en Slimme & Digitale Technologie. Deze thema’s zijn ook benoemd in het Foodvalley 2030 programma.

Confidental Infomation