Most complete potato genome to date

Researchers from Solynta and Wageningen University & Research recently published a high quality genome sequence of a potato plant. Uniquely, both the sequence and the plant material have been made available to other parties for scientific research, albeit under specific conditions. "Sustainability requires that we share our knowledge," says Pim Lindhout, Head of R&D at Solynta.

Sharing knowledge

"Traditionally, the seed industry is very insular: companies do not exchange much information with each other. At Solynta we have chosen to be transparent about our goals and our results," says Lindhout. "We are faced with the enormous challenge of producing healthy food for a rapidly-increasing global population in a sustainable manner. This can only be achieved if researchers from industry, academia and research institutes share knowledge and cooperate with each other.

Food Crop

There are few food crops that match the humble potato for global importance. Improving the sustainability of potato cultivation can have a major impact. Now that the genome has been accurately mapped, breeders can focus on the characteristics of different varieties. This is expected to make potato breeding more efficient and, crucially, faster, so that varieties resistant to heat, drought and disease can be developed within only a few years. This is a significant step forward in sustainable potato cultivation.

Genome structure

Determining the genome structure of potatoes is a challenging task, because an ordinary potato does not have just one genome, but four. This makes it difficult to read the position of the genes. For this research, a potato plant with only two genomes was used, the Solyntus, created within Solynta's hybrid potato breeding programme. The two genomes are almost identical (homozygous), making it relatively easy to accurately determine the base order.

Solynta is a member of Foodvalley NL

Heel uitgebreid aardappelgenoom beschikbaar

De meeste volledige genoomsequentie van aardappel tot nu toe. Dat is de uitkomst van onderzoek van Solynta en Wageningen University & Research. Uniek is dat de partners zowel het sequentie- als het plantmateriaal in speciale gevallen beschikbaar stellen aan andere partijen voor wetenschappelijk onderzoek. “Verduurzaming vraagt om het delen van kennis”, aldus Pim Lindhout, hoofd R&D bij Solynta.

Kennis delen

Van oudsher is de zaadindustrie in zichzelf gekeerd. “Bedrijven wisselen onderling weinig informatie uit. Bij Solynta willen we juist transparant zijn over onze doelen en resultaten,” aldus Lindhout. “We staan voor de grote uitdaging om voor een snelgroeiende wereldbevolking gezond voedsel te telen op een duurzame manier; dat lukt volgens ons alleen als onderzoekers van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten hun kennis delen en met elkaar samenwerken.”

Voedselgewas

De aardappel is wereldwijd een van de belangrijkste voedselgewassen. Verduurzaming van de teelt kan dan ook veel impact hebben. Nu het genoom nauwkeurig in kaart is gebracht, kunnen veredelaars gericht sturen op de eigenschappen van aardappelrassen. De verwachting is dat hiermee de aardappelveredeling efficiënter en sneller kan verlopen, waardoor hitte-, droogte- en ziektebestendige rassen binnen enkele jaren ontwikkeld kunnen worden. Dat is een grote stap voorwaarts naar een duurzame aardappelteelt.

Genoomstructuur

Het bepalen van de genoomstructuur bij aardappels is een uitdagende klus, omdat een gewone aardappel niet één, maar vier genomen telt. Daardoor is het moeilijk de positie van de genen te lezen. Voor dit onderzoek is een aardappelplant gebruikt met slechts twee genomen, de Solyntus uit het hybride aardappelveredelingsprogramma van Solynta. Bovendien zijn de beide genomen vrijwel identiek (homozygoot), waardoor de DNA-basenvolgorde veel gemakkelijker en nauwkeuriger kon worden bepaald.

Solynta is lid van Foodvalley NL

Confidental Infomation