McDonald’s beefs up its sustainable proteins plan

McDonald’s gaat voor duurzamer vleesproductie

 

McDonald’s is one of the world’s biggest buyers of beef, and although it does not own farms or rear animals directly, the company takes its responsibility seriously to help lead the industry towards more-sustainable production. McDonald’s will give a lecture at the Foodvalley Protein Summit, October 17, 2019.

Mitigating environmental impact

The environmental costs of beef production are well known: primarily high levels of greenhouse gas emissions and intensive land and water use. For a company whose primary product is beef burgers, the path to sustainability is complicated to say the least. McDonald’s has committed to a range of measures to mitigate its environmental impact and to address animal welfare challenges within existing supply chain systems and in the development of new menu items. In 2011, for example, McDonald’s became a founding member of the Global Roundtable for Sustainable Beef, whose goal is sustainable beef production.

Gradual protein shift

According to Jeroen Dekkers, Supply Chain Manager for McDonald’s in the Netherlands, the company’s global strategy for sustainable beef for the Dutch market translates, broadly, into a sustainable proteins strategy partly based on consumer demands. “While we use our size and reach to positively impact our downstream supply chain, the time is right to contribute to the protein shift and develop a vegetarian platform. This will offer our guests the variety they are looking for and improve the balance of our overall protein use,” he says. “Nevertheless, what we sell is burgers, and, in the Netherlands. the vast majority of these are beef.”

Room for improvement

In the Netherlands, 80% of beef served at McDonald’s is sourced from European dairy cattle rather than beef cattle, and this already results in a lower environmental footprint. But, according to Dekkers, there is still room for improvement in this supply chain, in terms of housing and pasture, animal health, sustainable feed and manure management. For its chicken supply chain, McDonald’s also has committed globally to more-sustainable and animal-friendly production methods like environmental enrichment, and is investing heavily in real-time insight into – and management of – key animal welfare indicators.

Finding balance

“The challenge is to find a balance between our menu (consumer demands), sustainability goals, existing supply chain systems (breeding, production, logistics etc.), costs and availability,” says Dekkers. “Impactful changes do not happen overnight, however. We accept that we have a role and we will fulfill our responsibilities, but at the right pace.”

Foodvalley Protein Summit

Annemarie Swijtink, one of Jeroen Dekkers’ colleagues at McDonald’s, will be a speaker at the Foodvalley Protein Summit, October 17th, 2019.

 

 

McDonald’s is een van ‘s werelds grootste inkopers van rundvlees. Het bedrijf houdt zelf geen dieren, maar zegt wel zijn verantwoordelijkheid te nemen op weg naar een meer duurzame vleesproductie. McDonald’s verzorgt een lezing op de Foodvalley Protein Summit op 17 oktober 2019.

Milieu-impact verlagen

De productie van vlees gaat gepaard met hoge broeikasgasemissies en een intensief gebruik van land en water. Voor een bedrijf dat het vooral moet hebben van rundvleesburgers is de weg naar duurzaamheid op zijn zachtst gezegd ingewikkeld. Toch neemt McDonald’s een reeks maatregelen om de milieu-impact te verkleinen en uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn aan te pakken, zowel binnen bestaande toeleveringsketens als in productontwikkeling. Zo werkt het bedrijf sinds 2011 als een van de oprichters van de Global Round Table for Sustainable Beef aan de ontwikkeling en toepassing van criteria voor duurzame rundvleesproductie.

Geleidelijke eiwitverschuiving

Het bedrijf vertaalt zijn wereldwijde strategie voor duurzaam rundvlees voor de Nederlandse markt naar een bredere strategie voor duurzame eiwitten met oog voor de consument. Jeroen Dekkers, Supply Chain Manager voor McDonald’s in Nederland: “We gebruiken onze schaalgrootte om de ketenschakels voor ons te beïnvloeden. Daarbij gaan we voor een geleidelijke verschuiving van dierlijk naar plantaardig eiwit en spelen we met ons aanbod aan vegetarisch in op de consumentenvraag. Zo bieden we variatie en houden we de totale milieu-impact van de eiwitten die we inkopen in balans. Feit blijft dat we nu eenmaal burgers verkopen en dat in Nederland de meeste hamburgers gemaakt zijn van rundvlees.”

Ruimte voor verbetering

In Nederland is 80% van het rundvlees dat bij McDonald’s wordt geserveerd afkomstig van Europees melkvee in plaats van vleeskoeien, en dit geeft een kleinere ecologische voetafdruk dan ‘gewoon vlees’. Maar volgens Dekkers is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en weidegang, diergezondheid, duurzaam voer en mestbeheer. In zijn toeleveringsketen van kippen committeert McDonald’s zich wereldwijd aan duurzamere en meer diervriendelijke productiemethoden. Het bedrijf investeert daarbij flink in monitoring en management van dierenwelzijn.

Evenwicht vinden

“De uitdaging is om evenwicht te vinden tussen ons aanbod (consumentenvraag), duurzaamheidsdoelen, bestaande distributiesystemen (veredeling, productie, logistiek enzovoorts), kosten en beschikbaarheid”, zegt Dekkers. “Impactvolle veranderingen vinden niet plaats van de ene op de andere dag. We zijn ons bewust van onze rol en nemen onze verantwoordelijkheid, maar wel in het juiste tempo.”

Foodvalley Protein Summit

Annemarie Swijtink, collega van Jeroen Dekkers bij McDonald’s, is spreker tijdens de komende Foodvalley Protein Summit The Protein Plan(et), 17 oktober 2019.

 

Foodvalley Protein Plan(et) Summit: 17 October 2019

Annemarie Swijtink from McDonald's speaks at the Foodvalley Protein Summit The Protein Plan(et)

Foodvalley Protein Plan(et) Summit: 17 oktober 2019

Annemarie Swijtink van McDonald's is spreker tijdens de Foodvalley Protein Summit The Protein Plan(et), 17 oktober 2019.

Confidental Infomation