Jonathan Teoh: "Together, we can make an enormous impact"

Strong strategically, a team player and not afraid of criticism. This is how former colleagues describe Jonathan Teoh, co-founder of the successful company Doppio Espresso and, since early April, Entrepreneurship Manager at Foodvalley NL. "I am captivated by the enthusiasm and innovative power in this ecosystem.”

Only a year ago Teoh was in the heart of Africa, taking a tour of Namibia and Botswana with his wife. There, somewhere on the vast savannah, the seed was planted for his current job at Foodvalley NL. "Africa confronts you with the great challenges the world is facing: food security, climate change, health and the impact of our way of life on nature," he says. "The local population suffers from water shortages, livestock farming is inefficient and there is real poverty – a sign that things are going wrong in global food chains. People, there, do not have the knowledge and technology available in the Netherlands".

Driving Entrepreneurship

Enough reason for Teoh to respond to the vacancy for Entrepreneurship Manager at Foodvalley NL. Immediately upon getting the job, in April 2020, he began building an ecosystem where agrifood start-ups and scale-ups around the world can grow and flourish. "Innovation in agrifood is playing an important role in solving global food problems. The Netherlands is an acknowledged leader in this sector, with top research taking place in Wageningen and companies developing and marketing groundbreaking solutions. The way we encourage entrepreneurship through Foodvalley makes such inventions applicable worldwide and generates an enormous impact," he explains.

Successful enterprise

A salaried job might look like a big change for Teoh, who seemed born to be an entrepreneur. Together with his partner, Peter van Eijl, he built a highly-successful company in a very short period of time. Starting with a small espresso bar in Groningen, and barely any money in their pockets, within five years the two young entrepreneurs had opened twenty Doppio Espresso cafes throughout the Netherlands. Teoh was awarded the Dutch Young Entrepreneur Award of the North in 2010.

"We had set our company up for strong growth at an early stage, with a logical company structure and a supervisory board that was critically involved," says Teoh. "And although we were a coffee company, we didn't just focus on coffee. We stimulated the senses of our guests, with carefully-chosen and attractive music, fragrances and interiors."

By the end of 2018, after ten years at Doppio Espresso, Teoh could feel the need for a new challenge. "The company had grown rapidly and entered a phase where management and standardization had become more important than pioneering," he says. "As a builder, I felt my learning curve was dipping."

A truly global ecosystem

At Foodvalley NL, Teoh found the challenge he was looking for. "As Entrepreneurship Manager, I'm responsible for creating a world-class ecosystem where innovative agrifood start-ups and scale-ups, all over the world, can find everything they need to be successful. From talent and research facilities to capital, development programmes and seamless contact with larger companies," he says.

It’s Teoh’s intention to get Foodvalley on the radar of as many companies as possible. "Conversely, we want to really get to know those companies, so we can bring more parties together and empower companies to grow more than ever.

Shared perspective

Teoh believes in cooperation, in which everyone is willing to think and act from the power of the collective. "It is up to me, as Entrepreneurship Manager, to listen carefully to what connects the various parties and to determine an appropriate collective direction." Because of the corona crisis, Teoh is holding talks with a wide range of companies, knowledge institutions, government organizations and other stakeholders in the Foodvalley ecosystem via tools like Zoom and Skype.

According to Teoh, the crisis offers entrepreneurs an excellent opportunity to take a step back and reflect on their business. "Look at what others do or don't do, and what opportunities this offers you.”

Foodvalley’s newest manager also finds it important that entrepreneurs get to know their own organization’s talents and shortcomings too. "Don't try to be good at everything, but gather people with knowledge and experience around you . And don't let your ego keep you from learning new things."

Questioning the status quo

Not accepting the status quo is often both needed and effective. "If people start rolling their eyes when asked a critical question, because 'We always do it this way', this is often a sign that there are opportunities to do things differently," Teoh emphasizes. "That goes for me, too. After Africa I thought I would continue to run my own business, but I joined Foodvalley as an employee. And I think it's fantastic."

Career


Jonathan Teoh
(37) graduated in International Hospitality Management from the Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden, in 2006. In 2008 he founded Doppio Espresso together with Peter van Eijl. Since April 2020 he has been Entrepreneurship Manager at Foodvalley NL.

Jonathan Teoh: “Samen kunnen we een enorme impact genereren”

Strategisch sterk, een teamspeler en niet bang voor kritiek. Zo omschrijven oud-collega’s Jonathan Teoh, mede-oprichter van het succesvolle bedrijf Doppio Espresso en sinds begin april manager Entrepreneurship bij Foodvalley NL: “Ik ben gegrepen door de bevlogenheid en innovatiekracht in dit ecosysteem.”

Nog maar een jaar geleden bevond Teoh zich in hartje Afrika, waar hij met zijn vrouw een rondreis maakte door Namibië en Botswana. Daar, ergens op de uitgestrekte savanne, werd het zaadje geplant voor zijn huidige baan bij Foodvalley NL. “Afrika confronteert je met de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, zoals voedselzekerheid, klimaatverandering, gezondheid en de impact van onze manier van leven op de natuur”, vertelt hij. “De lokale bevolking kampt met watertekorten, de veehouderij is er inefficiënt en er heerst armoede. Mensen beschikken er niet over de kennis en technologie die in Nederland voorhanden zijn – een teken dat er een en ander fout gaat in de mondiale voedselketens.”

Ondernemerschap aanjagen

Reden voor Teoh om te reageren op de vacature voor manager Entrepreneurship bij Foodvalley NL. Hij kreeg de baan en bouwt sinds april 2020 aan een ecosysteem waar agrifood start-ups en scale-ups rond de wereld kunnen groeien en bloeien. “Innovatie in agrifood speelt een belangrijke rol bij het oplossen van de wereldproblematiek. Nederland loopt voorop in deze sector, met toponderzoek in Wageningen en bedrijven die baanbrekende oplossingen hebben ontwikkeld. Jagen we via Foodvalley ondernemerschap aan, dan maken we dergelijke vindingen wereldwijd toepasbaar en generen we een enorme impact”, legt hij uit.

Succesvolle onderneming

Een baan in loondienst lijkt een grote stap voor Teoh, die voor ondernemen in de wieg lijkt te zijn gelegd. Samen met zijn compagnon Peter van Eijl bouwde hij in korte tijd een succesvol bedrijf op. Begonnen met één espressobar in Groningen en amper geld op zak lieten de twee jonge ondernemers Doppio Espresso binnen vijf jaar groeien naar een organisatie met twintig vestigingen door heel Nederland. Teoh sleepte er in 2010 de Jonge Ondernemersprijs van het Noorden mee in de wacht.

“We hadden ons bedrijf al in een vroeg stadium ingericht op een sterke groei, met een logische bedrijfsstructuur en een raad van commissarissen die kritisch meedacht”, vertelt Teoh. “En hoewel we een koffiebedrijf waren, focusten we niet alleen op koffie. We prikkelden de zintuigen van onze gasten, met muziek, geuren en een aantrekkelijke aankleding van de zaak.”

Na tien jaar bij Doppio Espresso, eind 2018, vond Teoh het tijd voor iets nieuws. “Het bedrijf was hard gegroeid en kwam in een fase terecht waarin beheren en standaardiseren belangrijker werden dan pionieren”, vertelt hij. “Als ‘bouwer’ had ik het gevoel dat mijn leercurve afnam.”

Ecosysteem van wereldformaat

Bij Foodvalley NL heeft Teoh de uitdaging gevonden die hij zocht. “Als manager Entrepreneurship ben ik verantwoordelijk voor het creëren van een ecosysteem van wereldformaat; een ecosysteem waar innovatieve agrifood start-ups en scale-ups uit allerlei landen alles vinden wat ze nodig hebben om succesvol te worden - van talent en onderzoeksfaciliteiten tot kapitaal, ontwikkelprogramma’s en contact met grote bedrijven”, vertelt hij.

Foodvalley komt als het aan Teoh ligt bij zoveel mogelijk bedrijven op de radar. “Andersom willen wij die bedrijven leren kennen, zodat we meer partijen bijeen kunnen brengen en bedrijven meer kunnen laten groeien dan ooit.”

Gezamenlijk perspectief

Teoh gelooft in samenwerking waarbij iedereen bereid is vanuit de kracht van het collectief te denken. “Het is aan mij als manager Entrepreneurship om goed te luisteren naar wat de diverse partijen met elkaar verbindt en vanuit een gezamenlijk perspectief een richting te bepalen.” Teoh voert hiertoe - vanwege de coronacrisis via Zoom en Skype - gesprekken met een breed pluimage aan bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en andere stakeholders in het Foodvalley ecosysteem.

Volgens Teoh biedt de coronacrisis ondernemers bij uitstek de kans om een stap terug te doen en te reflecteren op hun bedrijf. “Kijk naar wat anderen wel of juist niet doen, en welke kansen dit jou oplevert.”

De manager Entrepreneurship vindt het ook belangrijk dat ondernemers hun talenten en tekortkomingen goed leren kennen. “Probeer niet in alles goed te zijn, maar verzamel mensen met kennis en ervaring om je heen. En laat je ego je er niet van weerhouden om nieuwe dingen te leren.”

Heilige huisjes

Heilige huisjes omver schoppen kan ook effectief zijn. “Als mensen bij een kritische vraag met hun ogen gaan rollen, omdat ze ‘iets nu eenmaal altijd zo doen’, dan liggen er vaak juist kansen om dingen anders te gaan doen”, benadrukt Teoh. “Dat geldt ook voor mijzelf. Na Afrika dacht ik verder te gaan met ondernemen, maar ik ging in loondienst bij Foodvalley. En ik vind het fantastisch.”

Carrière


Jonathan Teoh
(37) behaalde in 2006 zijn diploma International Hospitality Management aan de Stenden-hogeschool in Leeuwarden. In 2008 richtte hij samen met Peter van Eijl Doppio Espresso op. Sinds april 2020 is hij manager Entrepreneurship bij Foodvalley NL.

Confidental Infomation