Foodvalley provides sound support for joint business development

Foodvalley biedt goede basis voor joint business development

Noldus Information Technology is taking the world by storm with its behaviour measurement techniques. The magic words are joint business development. "We offer customers technology and knowledge and, in doing so, we bring together other parties in the Foodvalley ecosystem," says director Lucas Noldus.

Started thirty years ago, as a one-man company, Noldus Information Technology now boasts 165 employees, across offices in nine countries around the world. The company offers ingredients suppliers, manufacturers and retailers a broad portfolio of smart methods for research into animal and human behaviour. These include a technique that records consumers' eating and chewing behaviour, FaceReader software for recognizing and analyzing facial expressions, and the TrackLab system that tracks consumers as they shop - with respect for their privacy and with their explicit consent.

FaceReader

"For example, we are using FaceReader to research how consumers experience food and packaging and why they choose one product in a supermarket but not another similar product," says Noldus. An online version of FaceReader was also recently released, which allows product images and commercials to be tested on hundreds of thousands of consumers at the same time. And Baby FaceReader, for research concerning very young children.

Noldus Information Technology verovert de wereld met zijn technieken voor het meten van gedrag. Het toverwoord is joint business development. “We bieden klanten technologie en kennis en trekken hierbij op met andere partijen in het Foodvalley ecosysteem,” zegt directeur Lucas Noldus.

Dertig jaar geleden begonnen als eenpitter telt Noldus Information Technology anno 2019 maar liefst 165 medewerkers, verspreid over kantoren in negen landen rond de wereld. Het bedrijf biedt ingrediëntenleveranciers, fabrikanten en retailers een breed portfolio aan slimme methoden voor onderzoek naar dierlijk en menselijk gedrag. Zoals een techniek die het eet- en kauwgedrag van consumenten registreert, FaceReader-software voor het herkennen van gezichtsuitdrukkingen, of het TrackLab-systeem waarbij consumenten tijdens het winkelen gevolgd worden – met respect voor hun privacy en met instemming van de consumenten in kwestie.

FaceReader

“FaceReader zetten we bijvoorbeeld in voor onderzoek naar hoe consumenten voedingsmiddelen en verpakkingen ervaren en waarom ze in de supermarkt het ene product wel kiezen, en het andere laten staan,” vertelt Noldus. Onlangs verscheen er ook een online versie van FaceReader op de markt, waarmee productplaatjes en reclamefilmpjes bij honderden tot duizenden consumenten tegelijk te testen zijn. En een Baby FaceReader, voor onderzoek bij hele jonge kinderen.

noldus face measuring water melon boy

FaceReader innovation

Noldus Information Technology has grown rapidly, in many ways, over the past five years, says the entrepreneur. "We made a change in how we develop products: we used to do research and strive for a perfect prototype, but now we involve the customer in the process from day one. We learn as we go and are thus able to innovate faster and more effectively."

Noldus' product portfolio expanded greatly during this period, as did the number of branches abroad. "We now have offices in Europe, North America, Asia and South America," illustrates the Managing Director

Foodvalley ecosystem

You can't grow on your own, says the data specialist. He has been a member of Foodvalley for many years and is a popular guest at the regular meetings. "The membership has not only given us interesting contacts, but also brand awareness. Through Foodvalley, we regularly get visits from foreign delegations."

In China, in particular, the company is emphatically working with other parties in the 'Foodvalley ecosystem'. "Many Chinese companies do not yet have experience with consumer research," explains Noldus. "So we offer them not only our technology, but also advice on how to use it in consumer research.”

Joint business development

This happened, for example, in a project for Beijing food giant COFCO. Noldus Information Technology provided the technology and training, and experts from Wageningen University and Research gave advice on embedding the research methods into the company’s R&D structure. The partners at dairy company Yili also worked this way. "Our knowledge and expertise complement each other perfectly," says Noldus enthusiastically.

In the coming years, Noldus will use joint business development even more frequently when approaching new companies abroad. "We are investing heavily in Artificial Intelligence. Here, computers are trained, via deep learning, to recognize products in video images that someone has looked at," he says. "We can only show the value of this technology if we have partners willing to test it in practice. Companies that want to join us are welcome.”

Innovation in agrifood

Working with partners from the Foodvalley ecosystem has another advantage, emphasizes Noldus: "Foreign companies come to see Wageningen as a one-stop-shop for innovation in agrifood. Giving each other the spotlight, via the FoodValley network, and seeing where we can strengthen each other, will benefit us all.

Noldus Information Technology BV is a member of Foodvalley NL.

Sneller innoveren

Noldus Information Technology is de afgelopen vijf jaar in meerdere opzichten hard gegroeid, vertelt de ondernemer. “We hebben een omslag gemaakt in hoe we producten ontwikkelen. Waar we vroeger eerst onderzoek deden en streefden naar een perfect prototype, betrekken we de klant nu vanaf dag één bij het proces. We leren gaandeweg en kunnen zo sneller en doelgerichter innoveren.”

Het productportfolio van Noldus is in deze periode sterk uitgebreid, evenals het aantal vestigingen in het buitenland. “We hebben nu kantoren in Europa, Noord-Amerika, Azië en Zuid-Amerika,” illustreert de directeur.

Foodvalley ecosysteem

Groeien kun je niet in je eentje, benadrukt de dataspecialist. Hij is al jaren lid van Foodvalley en een graag geziene gast op de diverse bijeenkomsten. “Het lidmaatschap heeft ons niet alleen interessante contacten opgeleverd, maar ook naamsbekendheid. We krijgen via Foodvalley regelmatig buitenlandse delegaties over de vloer.”

Vooral in China trekt het bedrijf nadrukkelijk op met andere partijen in het ‘Foodvalley ecosysteem’. “Veel Chinese bedrijven hebben nog geen ervaring met consumentenonderzoek,” legt Noldus uit. “We bieden hen daarom niet alleen onze technologie aan, maar ook advies voor hoe je haar toepast in consumentenonderzoek.”

Joint business development

Dat gebeurde bijvoorbeeld in een project voor voedingsmiddelengigant COFCO uit Beijing. Noldus Information Technology verzorgde de technologie en trainingen, en experts van Wageningen University & Research gaven advies over inbedding van de onderzoeksmethoden in de R&D van het bedrijf. Ook bij zuivelbedrijf Yili gingen de partners op deze wijze te werk. “Onze kennis en expertise vullen elkaar perfect aan,” zegt Noldus enthousiast.

Noldus gaat joint business development de komende jaren nog veel vaker inzetten bij het benaderen van nieuwe bedrijven in het buitenland. “We investeren flink in Artificial Intelligence. Hierbij worden computers via deep learning getraind om in videobeelden producten te herkennen waar iemand naar gekeken heeft,” vertelt hij. “We kunnen de waarde van deze technologie alleen laten zien als we ook partners hebben die haar in de praktijk testen. Bedrijven die bij ons willen aanhaken zijn welkom.”

Innovatie in agrifood

Optrekken met partners uit het Foodvalley ecosysteem heeft nog een ander voordeel, benadrukt Noldus: “Buitenlandse bedrijven gaan Wageningen hierdoor zien als een one-stop-shop voor innovatie in agrifood. Elkaar via het FoodValley-netwerk een podium gunnen en kijken waar we elkaar kunnen versterken, daar worden we allemaal beter van.”

Noldus Information Technology BV is lid van Foodvalley NL.

 

Confidental Infomation