Foodvalley NL joins as the leading European Hub in the network of Food Innovation Hubs supported by World Economic Forum and partners

Transforming food systems requires a fundamental change in the way our food is produced and the way food is consumed. Technology innovations present a significant opportunity to enable and accelerate this transformation agenda so we can meet the aspirational goals for food systems to be sustainable, inclusive, efficient, nutritious and healthy. Connecting multiple various ecosystem players – business, government and NGOs – will be essential to scale innovation programs across the value chain on an international level.

This is the shared vision behind a multi-year partnership between Foodvalley NL and the Food Innovation Hubs: a multi-stakeholder partnership platform catalyzed and supported by the World Economic Forum and several global and regional partners. Foodvalley NL will be the leading European Hub in a new, worldwide network of Food Innovation Hubs that are being catalyzed and supported in Africa, Latin America and Asia. The collaboration will be officially announced on Monday November 23, in a pre-event in support of the 2021 UN Food Systems Summit.

One of the most powerful contributions of the Food Innovation Hubs initiative, catalyzed by WEF and partners, will be to link those who need technology and innovations, those who are developing it, and those who might finance and scale it, across traditional boundaries. The goal is to bring solutions that can address systemic challenges. This would be achieved through:

 • Connecting innovators across geographies;
 • Forging partnership between local innovators and food system practitioners;
 • Attracting investments for local innovation;
 • Supporting policy making to enable impact-oriented innovation;
 • Opening trust-based dialogue around responsible technology;
 • Providing an ecosystem for continued innovation for transformation at scale.

Sean de Cleene: accelerating innovation

Sean de Cleene, Member of the Executive Committee at the WEF: “A worldwide network of food innovation hubs is key to accelerating the innovation needed for the transition towards efficient, inclusive, sustainable, nutritious and healthy food systems. We believe that Foodvalley NL is exactly the right partner to establish such a leading Hub in Europe. They have developed a strong ecosystem of business, knowledge institutes, governments and NGOs, with the specific goal of scaling innovations together with other innovation clusters in and beyond Europe.”

Edith Schippers: generating more impact

Edith Schippers, Chairman of the Board at Foodvalley NL: “We see a perfect match between the ambition of Food Innovation Hubs and our own commitment to the development of sustainable food systems through commercialization of innovations, and to providing solutions to current and future systemic challenges. Establishing a leading European innovation hub is wonderful recognition of the work we have done in the past fifteen years and enables us to accelerate and to enlarge our impact.”

Carola Schouten: engaging in dialogue

Carola Schouten, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality in the Netherlands: “The Netherlands has always been a frontrunner in food and nutrition. We are ranked second in the global export of agrifood products, our academia and research institutes are world leading, and several food multinationals have located their headquarters and R&D centers here. We want to share our knowledge and expertise and learn from others in solving today’s global issues, engage in dialogue with stakeholders from all over the world and discover new opportunities for co-creation.”
Watch Carola Schouten's video message.

Attending the pre-event

The strategic partnership will be officially announced at Bold Actions for Food as a Force for Good: a pre-event in support of the 2021 UN Food Systems Summit. The pre-event will take place at Monday November 23, 2020, 1915-2045pm CET. The event is organized by 13 international organizations, including the World Economic Forum; Unilever; Wageningen University & Research; Rabobank; Royal DSM; the Dutch Ministry of Foreign Affairs and the Dutch ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

Organizations supporting the strategic partnership

This strategic partnership has been established in close collaboration with the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality; the Dutch ministry of Economic Affairs and Climate Policy; the Dutch Province of Gelderland; Oost NL - East Netherlands Development Agency; Unilever, Royal DSM; Rabobank; Topsector Agri & Food; and Wageningen University & Research. Actors such as research institutes, companies – from startup to multinational –and supporting agencies that are committed to creating a sustainable food system are welcome to join the initiative.

 

Foodvalley

Shaping the future of food together. Since 2004, Foodvalley NL has been building and strengthening the Foodvalley ecosystem, an international network of organizations that have together initiated the transition to a sustainable food system. Foodvalley NL, based in the Netherlands, is the independent organization that guides stakeholders through the transition, establishing direction, process, content and speed. It works closely with governments – international, national and regional – and renowned educational and research institutions.

The World Economic Forum

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.

Foodvalley NL: leidende Europese Hub in Food Innovation Hubs-netwerk ondersteund door World Economic Forum en partners

De transformatie van voedselsystemen vereist een fundamentele verandering in hoe ons voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Technologische innovatie biedt een belangrijke kans om deze transformatieagenda mogelijk te maken en te versnellen, zodat we de ambitieuze doelstellingen om te komen tot duurzame, inclusieve, efficiënte, voedzame en gezond voedselsystemen behalen. Het verbinden van verschillende spelers in het ecosysteem – het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties – is essentieel voor de internationale opschaling van innovatieprogramma’s door de hele waardeketen.

Dit is de gedeelde visie achter een meerjarige samenwerking tussen Foodvalley NL en de Food Innovation Hubs: een multistakeholder-platform gekatalyseerd en ondersteund door het World Economic Forum en verschillende mondiale en regionale partners. Foodvalley NL wordt de leidende Europese Hub in een nieuw, wereldwijd netwerk van Food Innovation Hubs dat wordt gekatalyseerd en ondersteund in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De samenwerking wordt maandag 23 november officieel aangekondigd, in een pre-event in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen in 2021.

Het Food Innovation Hubs-initiatief verbindt degenen die technologie en innovaties nodig hebben met degenen die het ontwikkelen en degenen die het kunnen financieren en opschalen, over traditionele grenzen heen. Het doel is om oplossingen te bieden waarmee systeemproblemen aangepakt kunnen worden, via:

 • het verbinden van innovators over verschillende geografische gebieden;
 • samenwerking tussen lokale innovators en andere partijen betrokken in voedselsystemen;
 • het aantrekken van investeringen voor lokale innovatie;
 • ondersteuning van beleidsvorming om impactvolle innovatie mogelijk te maken;
 • het starten van een op vertrouwen gebaseerde dialoog over verantwoorde technologie;
 • het bieden van een ecosysteem voor doorlopende innovatie, voor transformatie op schaal.

Sean de Cleene: innovatie versnellen

Sean de Cleene, lid van het uitvoerend comité van het WEF: “Een wereldwijd netwerk van voedselinnovatie hubs is de sleutel tot het versnellen van de innovatie die nodig is voor de transitie naar efficiënte, inclusieve, duurzame, voedzame en gezonde voedselsystemen. Wij geloven dat Foodvalley NL de juiste partner is om zo'n toonaangevende Hub neer te zetten in Europa. Ze hebben een sterk ecosysteem gebouwd van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, met als speciaal doel om innovaties samen met andere innovatieclusters in en buiten Europa op te schalen.”

Edith Schippers: meer impact genereren

Edith Schippers, bestuursvoorzitter bij Foodvalley NL: “We zien een perfecte match tussen de ambitie van de Food Innovation Hubs en onze eigen inzet voor de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen door commercialisering van innovaties, en het bieden van oplossingen voor huidige en toekomstige systeemuitdagingen. Het opzetten van een leidende Europese Innovatie Hub is een prachtige erkenning van het werk dat we de afgelopen vijftien jaar hebben verricht en stelt ons in staat om te versnellen en onze impact te vergroten.”

Carola Schouten: de dialoog aangaan

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Nederland is altijd voorloper geweest op het gebied van voeding en voedsel. We staan ​​op de tweede plaats in de wereldwijde export van agrifood-producten, onze universiteiten en onderzoeksinstituten zijn internationaal leidend en verschillende voedingsmultinationals hebben hier hun hoofdkantoor en R&D-centra gevestigd. We willen onze kennis en expertise delen en van anderen leren bij het oplossen van de wereldvraagstukken van vandaag, de dialoog aangaan met betrokkenen over de hele wereld en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie ontdekken."
Kijk de videoboodschap van Carola Schouten.

Bijwonen van het pre-event

De strategische samenwerking wordt officieel aangekondigd tijdens Bold Actions for Food as a Force for Good: een pre-event ter ondersteuning van de VN-top over voedselsystemen in 2021. Het pre-event vindt plaats op maandag 23 november 2020, van 1915-2045 uur. Het evenement wordt georganiseerd door 13 internationale organisaties, waaronder het World Economic Forum; Unilever; Wageningen University & Research; Rabobank; Koninklijke DSM; het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Organisaties die de samenwerking ondersteunen

Het initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; het ministerie van Economische Zaken en Klimaat; provincie Gelderland; Oost NL; Unilever, Koninklijke DSM; Rabobank; Topsector Agri & Food; en Wageningen University & Research. Onderzoeksinstituten, bedrijven – van start-up tot multinational – en andere organisaties die zich inzetten voor een duurzaam voedselsysteem zijn welkom om zich bij de samenwerking aan te sluiten.

 

Foodvalley

Shaping the future of food together. Sinds 2004 bouwt en versterkt Foodvalley NL het Foodvalley ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties dat gezamenlijk de transitie naar een duurzaam voedselsysteem heeft ingezet. Foodvalley NL, gevestigd in Nederland, is de onafhankelijke organisatie die partijen begeleidt in de transitie, op richting, proces, inhoud en snelheid. Daarbij wordt er hecht samengewerkt met overheden, internationaal, nationaal en regionaal, en met gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het World Economic Forum

Het World Economic Forum, dat zich inzet voor het verbeteren van de toestand van de wereld, is dé Internationale Organisatie voor Publiek-private Samenwerking. Het forum betrekt vooraanstaande politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van mondiale, regionale en industriële agenda's.

Confidental Infomation