Foodvalley and FoodHQ, from New Zealand, begin strategic cooperation

Sharing knowledge to rapidly realize sustainable innovations in agri-food. That is the driver behind the strategic cooperation between Foodvalley and its New Zealand counterpart FoodHQ. The cooperation was announced beginning October by Prime Minister Jacinda Ardern New Zealand alongside the visiting Prime Minister of the Netherlands, Mark Rutte.

"Actually, we have had a unique relationship with the Netherlands since seafarer and merchant Abel Tasman first sighted New Zealand in 1642," says Amos Palfreyman. He is a program manager at the innovation hub FoodHQ, located in the New Zealand city of Palmerston North in the Manawatu region, and is resident in the Netherlands for a few months to shape the collaboration with Foodvalley. In recent decades, many Dutch people have migrated to New Zealand, for example to start a farm. There are joint initiatives from dairy companies in which Wageningen University & Research and Massey University – one of the founders of FoodHQ – regularly encounter each other: in research projects and in the exchange of teachers and students.

Great in agrifood

Despite the 18 thousand kilometer flight that separates them, the two countries have a lot in common. "Both are among the largest agrifood producers and exporters in the world," illustrates Roger van Hoesel, Managing Director of Foodvalley. "Dairy is an important area of expertise in both the Netherlands and New Zealand, and the technological knowledge in the field of agrifood is very high."

In addition, both countries are struggling with similar issues, Palfreyman adds. "Consider, for example, the acceleration of the protein transition or the need for reduction of methane emissions from livestock farms," ​​he says.

"With so many things in common, sector-wide, structural cooperation is a logical step," says Van Hoesel. “Because we are on opposite sides of the world, we serve different markets and companies and are not direct competitors. But we can inspire each other and keep each other on the ball. ”

Vegetable proteins

This cooperation focuses primarily on the themes of sustainable dairy, and vegetable proteins. “Here the challenges for both countries are greatest and the most synergy can be achieved; for example in optimizing animal feed, or in the cultivation of protein-rich crops."

Palfreyman is working with Miranda van Dijck of Foodvalley to develop an innovation scan that gives an overview of the most important stakeholders, and the opportunities and challenges in the field of sustainable dairy and vegetable proteins – in the Netherlands and New Zealand. The scan is available Q1 2020 for all organizations that are affiliated with Foodvalley and / or FoodHQ.

Workshops

“We are also currently assessing the value of workshops in which companies and researchers from New Zealand and the Netherlands can exchange knowledge and experience and make plans for joint projects," Palfreyman continues, “focussing on the added value they can have for each other.” Many kinds of joint projects are possible, from the exploration of new vegetable protein sources to the exchange of young talent.

Solving global issues

Palfreyman expects that the strategic partnership will help companies in both the Netherlands and New Zealand to take significant steps towards making the agrifood chain more sustainable. "In this way we not only contribute to solving global issues, we also strengthen our international competitive position."

Van Hoesel is also enthusiastic. “If the Netherlands wants to play a leading role in the future too, then we must continue to be aware of the world around us. Not just in the Netherlands, but elsewhere in the world, great innovation is taking place. New Zealand is a superb example of this."

Want to know more?

Want to know more about the strategic partnership between Foodvalley and FoodHQ? Contact Amos Palfreyman, amos@foodhq.com

Foodvalley en FoodHQ uit Nieuw-Zeeland starten strategische samenwerking

Kennis delen en zo sneller duurzame innovaties in agrifood realiseren. Dat is de gedachte achter de strategische samenwerking die Foodvalley en de Nieuw-Zeelandse innovation hub FoodHQ. Deze samenwerking werd aangekondigd door premier Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland en Nederlands minister-president Mark Rutte tijdens zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland begin oktober 2019.

“We onderhouden al een unieke band met Nederland sinds koopman Abel Tasman in 1642 voor het eerst voet bij ons aan wal zette”, zegt Amos Palfreyman. Hij is programmamanager bij innovation hub FoodHQ, gevestigd in Palmerston North in de regio Manawatu, en verblijft een aantal maanden in Nederland om de samenwerking met Foodvalley gestalte te geven. De afgelopen decennia zijn veel Nederlanders naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd, bijvoorbeeld om er een boerenbedrijf te beginnen. Er zijn gezamenlijke initiatieven van zuivelbedrijven, en ook Wageningen University & Research en Massey University – een van de oprichters van FoodHQ – weten elkaar te vinden. Ze werken samen in onderzoeksprojecten en bij de uitwisseling van docenten en studenten.

Groot in agrifood

Ondanks de 18 duizend vliegkilometers die de twee landen van elkaar scheiden, hebben ze veel met elkaar gemeen. “Beide behoren tot de grootste producenten en exporteurs in agrifood ter wereld,” illustreert Roger van Hoesel, managing director van Foodvalley. “Zuivel is zowel in Nederland als Nieuw-Zeeland een belangrijke tak van sport, en de technologische kennis op het gebied van agrifood is er van hoog niveau.”

Beide landen worstelen bovendien met dezelfde vraagstukken, vult Palfreyman aan. “Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van de eiwittransitie of aan de reductie van methaanuitstoot door veehouderijen,” zegt hij.

“Met zoveel overeenkomsten is sectorbrede, structurele samenwerking een logische stap,” zegt Van Hoesel. “Doordat we zo ver van elkaar zitten, bedienen we verschillende markten en zijn bedrijven niet elkaars directe concurrent. Maar we kunnen elkaar wel inspireren en scherp houden.”

Plantaardige eiwitten

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de thema’s duurzame zuivel en plantaardige eiwitten. “Hier zijn de uitdagingen voor beide landen het grootst en is de meeste synergie te behalen; bijvoorbeeld op het gebied van diervoeder, of in de teelt van eiwitrijke gewassen.”

Palfreyman werkt samen met Miranda van Dijck van Foodvalley aan een innovatiescan die een overzicht geeft van de belangrijkste stakeholders, en de kansen en uitdagingen voor duurzame zuivel en plantaardige eiwitten - in Nederland en Nieuw-Zeeland. De scan is vanaf het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar voor alle organisaties die aangesloten zijn bij Foodvalley en/of FoodHQ.

Workshops

“We onderzoeken ook de meerwaarde van workshops waarin bedrijven en onderzoekers uit Nieuw-Zeeland en Nederland kennis en ervaring uitwisselen en plannen maken voor gezamenlijke projecten,” vertelt hij. “Allerlei gezamenlijke projecten zijn denkbaar, van het ontginnen van nieuwe plantaardige eiwitbronnen tot het uitwisselen van jong talent.

Global issues oplossen

Palfreyman verwacht dat de samenwerking bedrijven in zowel Nederland als Nieuw-Zeeland zal helpen flinke stappen te maken in verduurzaming van de agrifood-keten. “Daarmee dragen we niet alleen bij aan het oplossen van global issues, we versterken zo ook onze internationale concurrentiepositie.” Ook van Hoesel is enthousiast. “Willen we als Nederland ook in de toekomst een koplopersrol vervullen, dan moeten we goed om ons heen blijven kijken. Ook elders in de wereld gebeurt van alles aan innovatie. Nieuw-Zeeland is daarvan een prachtig voorbeeld.”

Meer weten?

Meer weten over de samenwerking tussen Foodvalley en FoodHQ? Neem contact op met Amos Palfreyman, amos@foodhq.com

Confidental Infomation