AgriFood 2030: the foundation for a long-term strategy

A single infopoint for entrepreneurs, joint research facilities and even more opportunities to share knowledge. Within a few months, companies will begin to notice the changes the new AgriFood 2030 program is bringing. “We will be making our regional collaboration even stronger,” says Roger van Hoesel, Managing Director at Foodvalley and one of the initiators. “This region can become the Silicon Valley of agriculture and food”.

Knowledge intensive ecosystem

Both inside and outside the Netherlands, Foodvalley has a reputation to maintain as the knowledge-intensive ecosystem for innovation in healthy and sustainable food. “In this region, companies work openly and fully together and the whole world comes here to make their new innovations real,” says Van Hoesel. “Yet we are still not getting everything possible out of this ecosystem.” For example, many initiatives are often financed for only a short period. “Halfway through the project, partners’ attention is diverted to thinking about new consortia. This costs a lot of time, energy and valuable knowledge.” In addition, it is often difficult for foreign companies to determine whether cooperation within the region has brought them added value and, if not, to whom they should turn. “From knowledge broker to researcher, from government to multinational, we all must share a clear and consistent story”, says Van Hoesel.

Long term vision AgriFood 2030

AgriFood 2030 – developed by consulting firm McKinsey & Company at the request of FrieslandCampina, the Municipalities of Ede and of Wageningen, the Dutch Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality and Economic Affairs and Climate, Regio FoodValley, the Agri & Food Topsector, Unilever, Wageningen University & Research and, in the coordinator role, the Province of Gelderland – must bring about change. “The program details the long-term vision and the concrete actions needed for integrated development and financing of projects”, Van Hoesel illustrates.

From protein transition to circular economy

AgriFood 2030 identifies six overarching elements: entrepreneurship, joint research and testing facilities, knowledge valorisation, international acquisition/attraction of the best talent, and the business climate. In addition, there is a substantive focus on four global themes: protein transition, healthy food, circular agriculture and the application of modern technology to these themes. “The program contains specific objectives; for example that the consumption of animal protein in the Netherlands must be reduced by 35% and total protein consumption by 5%. This means we have to move towards a food consumption pattern of 60% vegetable protein and 40% animal protein.”

Extra added value

AgriFood 2030 might be based on a long-term vision, but companies should already be noticing changes within a few months, Van Hoesel emphasizes. “A program will start in October, in which companies with a minimum annual turnover of €1 million will receive guidance for further growth.” Together, knowledge partners will be organizing theme meetings around the global themes, and companies can go to the new website foodvalley.nl – Foodvalley has been called the spider in the web – with questions about what the ecosystem can offer them.

From the end of 2019, companies can also turn to Foodvalley for information about the range of shared research and testing facilities. “Our members will, therefore, get even more out of their membership”, says Van Hoesel. “And, even more, we are working together to create the world’s first Silicon Valley for agriculture and food.”

 

AgriFood 2030 legt basis voor langetermijnstrategie

‘Deze regio kan uitgroeien tot de Silicon Valley voor landbouw en voedsel’

Eén ondernemersloket, gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten en nog meer mogelijkheden om kennis te delen. Bedrijven gaan binnen enkele maanden al het nodige merken van het onlangs gepresenteerde AgriFood 2030-programma. “We gaan de krachten in onze regio nog beter bundelen”, zegt Roger van Hoesel, managing director bij Foodvalley en een van de initiatiefnemers.

Kennisintensief ecosysteem

Foodvalley heeft zowel binnen als buiten Nederland een naam hoog te houden als kennisintensief ecosysteem voor innovatie in gezond en duurzaam voedsel. “Bedrijven werken volop samen en de hele wereld komt hier naartoe om nieuwe innovaties te realiseren”, zegt Van Hoesel. “Toch halen we er nog niet alles uit wat erin zit.” Zo worden veel initiatieven nu vaak voor een korte periode gefinancierd. “Halverwege het project gaan partners al nadenken over nieuwe consortia. Daarmee gaat veel tijd, energie en waardevolle kennis verloren.” Daarnaast is het voor buitenlandse bedrijven vaak lastig te bepalen of samenwerking binnen de regio voor hen meerwaarde heeft, en zo ja, bij wie ze moeten aankloppen. “Van kennismakelaar tot onderzoeker en van overheid tot multinational: we moeten met zijn allen een helder en consistent verhaal gaan uitdragen”, aldus Van Hoesel.

Langetermijnvisie AgriFood 2030

AgriFood 2030, ontwikkeld door adviesbureau McKinsey & Company op verzoek van FrieslandCampina, gemeente Ede, gemeente Wageningen, de ministeries van LNV en EZ, Regio FoodValley, the Agri&Food Topsector, Unilever, Wageningen University & Research en penvoerder Provincie Gelderland, moet hier verandering brengen. “In het programma staan een langetermijnvisie en concrete uitgangspunten voor integrale ontwikkeling en financiering van projecten”, illustreert Van Hoesel.

Van eiwittransitie tot circulaire economie

In AgriFood 2030 worden zes overkoepelende speerpunten benoemd: ondernemerschap, gezamenlijke onderzoeks- en proeffaciliteiten, kennisvalorisatie, internationale acquisitie en aantrekken van talent, en vestigingsklimaat. Daarnaast is er een inhoudelijke focus op vier mondiale thema’s: eiwittransitie, gezonde voeding, circulaire landbouw en de toepassing van moderne technologie op deze thema’s. “In het programma staan concrete doelstellingen, bijvoorbeeld dat de consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland met 35% omlaag moet, en de totale eiwitconsumptie met 5%. Dit betekent dat we toe moeten naar een voedselpatroon met 60% plantaardig en 40% dierlijk eiwit.”

Extra meerwaarde

AgriFood 2030 mag dan uitgaan van een langetermijnvisie, bedrijven gaan binnen enkele maanden al verandering merken, benadrukt Van Hoesel. “In oktober start een programma waarin ondernemingen met een minimale jaaromzet van 1 miljoen euro begeleiding krijgen naar verdere groei.” Kennispartners organiseren samen themabijeenkomsten rond de mondiale thema’s en bedrijven kunnen via de nieuwe website foodvalley.nl – Foodvalley is benoemd tot spin in het web – terecht met vragen over wat het ecosysteem hen te bieden heeft. Bedrijven kunnen vanaf eind 2019 bij Foodvalley ook aankloppen voor informatie over het aanbod aan gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten. “Onze leden halen dus straks nog meer uit hun lidmaatschap”, aldus Van Hoesel. “En dat niet alleen, we werken samen toe naar de eerste Silicon Valley voor landbouw en voedsel in de wereld.”

 

AgriFood 2030 programma

Tussentijdse rapportage AgriFood 2030 Provinciale Staten

AgriFood 2030 program

Report about the AgriFood 2030 program (in Dutch)

Roger van Hoesel, Managing Director Foodvalley, speaks about AgriFood 2030
Confidental Infomation