Protein shift

More vegetable protein and less animal protein. That is the raison d’etre of the Protein Transition Innovation Theme. Companies, innovators and stakeholders, in the production chain, working together to develop and market innovative and tasty vegetable ingredients and products and the technologies to produce them. In doing so, the participants power the transition to healthy and sustainable consumption patterns and, at the same time, strengthen the international competitive position of companies inside and outside the Netherlands.

Too Much Animal Protein

The average person in the European Union consumes 60% more protein than he or she needs. Almost two-thirds of this comes from meat, fish and dairy, major contributors to global greenhouse gas emissions. Eating more vegetable protein is healthier for both the individual and the climate. In order to achieve food security for the growing world population, it is crucial that Western consumers eat more vegetable protein and less animal protein – as we did only two generations ago.

Protein Transition Ambition

Foodvalley NL’s Protein Transition Innovation Theme has an ambitious 2030 target: to increase vegetable protein consumption by more than 30% compared to 2020. The goal will be met by introducing tasty and healthy vegetable-based alternatives for meat, fish and dairy: sustainably produced products and ingredients made from high-quality vegetable protein, using existing and innovative technologies. And, wherever possible, on the basis of locally available protein raw material.

Knowledge, Innovation & Business

The Foodvalley ecosystem accelerates innovation and growth by connecting companies, from start-ups to multinationals, to the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners.

Economically driven and based on the needs of the business community, throughout the next decade the Protein Transition Innovation Theme will address:

 • Increasing the availability of high-quality vegetable protein ingredients and semi-finished products, sourced locally as much as possible, and produced using both existing and innovative new technologies;
 • Creating technical and nutritional added value by improving the functionality of existing and new protein fractions and combinations of proteins;
 • Mapping Netherlands-based (sustainable) technology and facilities for the fractionation and texturization of vegetable proteins;
 • Creating global awareness of the facilities and finding global applications for them.

A growing number of innovative companies, from start-ups to multinationals, and knowledge suppliers from the Netherlands and abroad work together, within this theme, in an open-innovation climate. This leads to rapid translation of innovative solutions to the market. Companies from all over the world benefit from the knowledge and technology developed within the theme and can thus make their own contribution to the protein transition.

The innovation theme is in line with both the European and Dutch protein strategies, and complementary to activities in other provinces of the Netherlands. Want to know more about the Protein Transition Innovation Theme? Contact us now.

Participate

Foodvalley offers suppliers of ingredients, products and technologies, and retailers and food service companies, that become members of the ecosystem, the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners within and outside the Netherlands. The ideal basis for accelerating growth and innovation.

Join in the Protein Transition theme for:

 • Tailor-made advice on development, upscaling and marketing;
 • Inspiration, new insights and optimization of ingredients, products and technologies;
 • Receive a customized innovation scan, e.g. on the latest market developments in the Protein Transition field;
 • Be the first to get the latest news and developments;
 • Put your business on the global stage;
 • Meet potential partners and investors.

Contact

Want to know more about the Protein Transition Innovation Theme? Or want to discuss participation in a program or project with us? Contact Project Managers Protein Shift Floor Buitelaar or Jeroen Willemsen.

Eiwittransitie

Meer plantaardig en minder dierlijk eiwit. Dat is het vertrekpunt in het innovatiethema Eiwittransitie. Bedrijven en andere stakeholders uit de productieketen werken hierin samen aan de beschikbaarheid van innovatieve en smakelijke plantaardige ingrediënten en producten, en aan technieken om deze te produceren. Ze dragen hiermee bij aan de transitie naar een gezond en duurzaam consumptiepatroon en versterken tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie van bedrijven binnen en buiten Nederland.

Teveel dierlijk eiwit

De gemiddelde inwoner van de Europese Unie krijgt maar liefst 60% meer eiwit binnen dan hij nodig heeft. Bijna twee derde daarvan is afkomstig van vlees, vis en zuivel, producten die een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde uitstoot van broeikassen. Meer plantaardig eiwit eten is gezonder voor zowel individu als klimaat. En om voor de groeiende wereldbevolking voedselzekerheid te realiseren is het cruciaal dat we als westerse consumenten meer plantaardig en minder dierlijk eiwit gaan eten, net als we nog maar twee generaties geleden deden.

Ambitie Eiwittransitie

Binnen het innovatiethema Eiwittransitie heeft Foodvalley NL de ambitie te komen tot een 30% hogere plantaardige eiwitconsumptie in 2030 ten opzichte van 2020. Dit via de introductie van smaakvolle en gezonde plantaardige(r) alternatieven voor vlees, vis en zuivel; producten gemaakt van hoogwaardige plantaardige eiwitingrediënten en halffabrikaten, duurzaam geproduceerd met bestaande en innovatieve technologie, en  zoveel mogelijk op basis van lokaal beschikbare eiwithoudende grondstoffen.

Kennis, Innovatie & Bedrijvigheid

Het Foodvalley-ecosysteem versnelt innovatie en groei door bedrijven, van start-up tot multinational, te verbinden aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners.

Economisch gedreven en vanuit de behoefte van het bedrijfsleven draait het innovatiethema Eiwittransitie de komende jaren om:

 • Het vergroten van de beschikbaarheid van hoogwaardige plantaardige eiwitingrediënten en halffabrikaten, zoveel mogelijk afkomstig uit lokaal beschikbare bronnen, en verkregen met bestaande en innovatieve technologie;
 • Het creëren van technische en nutritionele toegevoegde waarde, via het verbeteren van de functionaliteit van bestaande en nieuwe eiwitfracties en combinaties van eiwitten;
 • Het in kaart brengen, zichtbaar en wereldwijd toepasbaar maken van in Nederland ontwikkelde (duurzame) technologie en faciliteiten voor het fractioneren en textureren van plantaardige eiwitten.

Een groeiend aantal innovatieve bedrijven, van start-up tot multinational, en kennisleveranciers uit binnen- en buitenland werken binnen dit thema samen in een open innovatieklimaat. Dit leidt tot een snelle vertaling van innovatieve oplossingen naar de markt. Bedrijven uit de hele wereld profiteren van de kennis en technologie die binnen het thema ontwikkeld worden en kunnen zo hun eigen steentje bijdragen aan de eiwittransitie.

Het innovatiethema is in lijn met zowel de Europese als Nederlandse eiwitstrategie en complementair aan activiteiten in andere provincies van Nederland. Meer weten over het innovatiethema Eiwittransitie? Neem contact met ons op.

Deelnemen

Foodvalley biedt leveranciers van ingrediënten, producten en technologieën, retailers en foodservice-bedrijven die lid worden van het ecosysteem de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners binnen en buiten Nederland. De ideale basis voor het versnellen van groei en innovatie.

Neem deel aan het platform Eiwittransitie voor:

 • Advies op maat rond ontwikkeling, opschaling en marketing;
 • Inspiratie, nieuwe inzichten en verbeteren van (producten met) plantaardige eiwitten;
 • Ontvang een innovatiescan op maat, bijvoorbeeld over recente marktintroducties van producten met plantaardig eiwit;
 • Ontvang het laatste nieuws als eerste;
 • Maak gebruik van de internationale exposure voor je bedrijf;
 • Ontmoet potentiële partners en investeerders.

Contact

Meer weten over het innovatiethema Eiwittransitie? De mogelijkheden tot deelname aan een programma of samenwerking met ons bespreken? Neem contact op met Innovatie Managers Eiwittransitie Floor Buitelaar of Jeroen Willemsen.

Contact

Floor Buitelaar
Project Manager
+31 6 438 058 21

Contact

Jeroen Willemsen
Innovation Manager
+31 6 177 380 37