Circular Agrifood

Realizing groundbreaking innovations that accelerate the transition to circular, future-proof agriculture and strengthen the international competitive position of companies and knowledge suppliers inside and outside the Netherlands. This is the mission of the Circular Agrifood Innovation Theme.

More With Less

Global climate change, biodiversity loss and soil depletion. The current food system, in which everything revolves around high yields and low prices, is no longer sustainable. The impact on our own living environment is considerable, with excesses of valuable raw materials wasted in the food chain. If we want to be able to provide the growing world population with sufficient food in the future, we must change our approach, to one that prioritizes creating more value with less raw material, less energy and less waste: Circular Agrifood.

Circular Agrifood ambition

Within the Circular Agrifood Innovation Theme, Foodvalley NL's ambition is to achieve robust food production that is in balance with our living environment, respecting both climate and environment, while significantly reducing raw materials use and chainwide losses.

Knowledge, Innovation & Business

The Foodvalley ecosystem accelerates innovation and growth by connecting companies, from start-ups to multinationals, to the best possible knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners.

Economically driven, based on the needs of the business community, here are Circular Agrifood's key innovation activities for the next decade:

 • Robust cultivation in healthy soils & sustainable livestock-farming;
 • Reducing the use of raw materials, combined with high-quality processing of residual flows;
 • Scaling up alternative cultivation methods, such as vertical agriculture.

A growing number of innovative companies, from start-ups to multinationals, and knowledge suppliers from the Netherlands and abroad, are working together in an open-innovation climate to bring groundbreaking innovative solutions rapidly to market. Companies from all over the world benefit from the knowledge, ingredients, products and technology developed within the innovation theme and so can play their part in transitioning to circular, future-proof agriculture.

The theme fits with the vision of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (Vision for Recycling Agriculture), the European Union's Common Agricultural Policy and the Sustainable Development Goals of the United Nations.

Participate

Foodvalley offers agricultural businesses, suppliers of ingredients, products and technologies who become members of the ecosystem, the best knowledge, facilities, knowledge suppliers and potential partners within and outside the Netherlands. The ideal basis for accelerating growth and innovation.

Join in the Circular Agrifood theme for:

 • Tailor-made advice on development, upscaling and marketing;
 • Inspiration, new insights and optimization of ingredients, products and technologies for sustainable cultivation and waste reduction;
 • Be the first to get the latest news and developments;
 • Put your business on the global stage;
 • Meet potential partners and investors.

Contact

Want to know more about the Circular Agrifood Innovation Theme? Or want to discuss participation in a programme or project with us? Contact Paula Rijkens, Innovation Lead Circular Agrifood at Foodvalley NL.

Circulaire landbouw

Innovaties realiseren die bijdragen aan een snelle transitie naar een circulaire, toekomstbestendige landbouw, en zo de internationale concurrentiepositie van bedrijven binnen en buiten Nederland versterken. Dat is het vertrekpunt binnen het innovatiethema Circulaire Landbouw. 

Meer met minder

Wereldwijde klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en uitputting van de bodem. Het huidige voedselsysteem, waarin alles draait om hoge opbrengsten en lage prijzen, is niet langer houdbaar. De impact op onze eigen leefomgeving is groot en er gaan in de voedselketen teveel waardevolle grondstoffen verloren. Willen we de groeiende wereldbevolking ook in de toekomst van voldoende voedsel voorzien, dan moeten we toe naar een aanpak van meer waarde met minder grondstoffen, energie en verspilling: de Circulaire landbouw.

Ambitie Circulaire landbouw

Binnen het innovatiethema Circulaire landbouw heeft Foodvalley NL de ambitie te komen tot een robuuste voedselproductie die in balans is met onze leefomgeving, met respect voor klimaat en milieu, en met minder grondstoffen en verliezen.

Kennis, Innovatie & Bedrijvigheid

Het Foodvalley ecosysteem versnelt innovatie en groei van bedrijven door bedrijven, van start-up tot multinational, te koppelen aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners.
Economisch gedreven en vanuit de behoefte van het bedrijfsleven zet het innovatiethema Circulaire Landbouw in op:

 • Robuuste teelt in gezonde bodems en een duurzame veehouderij;
 • Het verminderen van grondstofgebruik en hoogwaardige verwerking van reststromen;
 • Het opschalen van alternatieve teeltmethoden, zoals verticale landbouw.

Een groeiend aantal innovatieve bedrijven, van start-up tot multinational, en kennisleveranciers uit binnen- en buitenland, werkt binnen dit thema samen in een open innovatieklimaat. Dit leidt tot een snelle vertaling van innovatieve oplossingen naar de markt. Bedrijven uit de hele wereld profiteren van de kennis en technologie die binnen het thema ontwikkeld worden en kunnen zo hun steentje bijdragen aan de transitie naar een circulaire, toekomstbestendige landbouw.

Het thema sluit aan op de grotere ambities, zoals de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Visie Kringlooplandbouw), het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie en de Sustainable Development Goals van de United Nations.

Deelnemen

Foodvalley biedt agrarisch bedrijven, en leveranciers van grondstoffen en ingrediënten die lid worden de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners binnen en buiten Nederland. De ideale basis voor het versnellen van groei en innovatie.

Neem deel aan het platform Circulaire Landbouw voor:

 • Advies op maat rond ontwikkeling, opschaling en marketing;
 • Inspiratie, nieuwe inzichten en optimalisering van methoden en technieken voor duurzame teelt en reductie van reststromen;
 • Ontvang een innovatiescan op maat, bijvoorbeeld over marktontwikkelingen in de circulaire landbouw;
 • Ontvang het laatste nieuws als eerste;
 • Maak gebruik van de internationale exposure voor je bedrijf;
 • Ontmoet potentiële partners en investeerders.

Contact

Meer weten over het innovatiethema Circulaire landbouw? De mogelijkheden tot deelname aan een programma of project met ons bespreken? Neem contact op met Paula Rijkens, Innovation Lead Circular Agrifood bij Foodvalley NL.

Confidental Infomation